De första aktierna

Det är idag oklart vad som faktiskt kan definieras som det första aktiebolaget eller för den delen när de första aktierna kom till. Detta beror bland annatdefinitionen i sig har ändrats genom historien, en aktie är inte längre bara ett bevis på att du som individ äger en del av ett företag. Det är så mycket mer och detta gör det lite krångligt att sätta en punkt i historien.

Det vi dock kan konstatera är att den första mallen för vad ett aktiebolag är idag bildades redan under romartiden och strax före
0-talet. Under denna period bildades aktiebolag ofta till följd av att en individ finansierade ett projekt eller arbete genom en gåva av kapital i utbyte mot avkastning eller annan form av kompensation. 

Inte sällan ingick även hantverkare små men bolagsliknande firmor för att gemensamt vinna kontrakt när republiken behövde bygga en ny
akvedukt, ett nytt tempel eller för att mata huvudstadens gäss. Dessa företag gick under namnet publicani och bestod till en början av löst sammansatta hantverkare. När dessa dock växte i storlek ekonomiskt var det inte sällan att de bildade permanenta bolag som ibland kunde anställa tusentals arbetare.


Denna bolagsform kom sedan tack vare romarnas kontroll runt medelhavet att spridas till samtliga provinser varav en viss form av aktiehandel skapades i Rom för att tillåta förmögna romare köpa eller sälja sina rättigheter till gruvor och gårdar.


Efter romarrikets kollaps dröjde det sedan fram till runt senmedeltiden innan vi kan se tecken på att aktiebolag åter börjar formas. Denna gång var det främst handelsbolag i norra Italien, Frankrike och Tyskland som tog över pinnen. Vilket idag har satt sina spår då de flesta aktiebolagen historiskt har varit just handelsbolag som banker, gruvor och järnvägsbolag.

 

Aktier i Sverige

 
Svensk aktiehistoria är relativt ung och går bara tillbaka runt 250 år i tiden.

Under början av 1700-talet innan de första moderna aktiebolagen började dyka upp fanns det bolag vilka stöptes i formen av ett aktiebolag. Ett av dessa var Wedewog och Qvarnbacka Jern- och Ståhl Compagnie grundat 1723.

Enligt viss information ska ett bolag vid namn ``
Sill- och Cabilious Fiskerie´´ på Käringön sedan vara det första svenska bolaget som gav ut ett aktiebrev redan 1727. Dock finns det väldigt lite information kring detta bolag och därav en osäkerhet kring korrekt årtal.


De första kända aktiebreven gavs istället ut den 31 december 1728 och då i ett värde av 100 daler styck. Dessa aktier avsåg ett ägande i Ahlingsåhs Manufactur Werk vilket hade grundats 1724 av
Jonas Alström och då med stöd av Sveriges dåvarande konung, Fredrik I.

Detta företag sysslade bland annat med bomull, bomullstryck, tobaksodling och sockerraffinering under dess historia.


Även om det startades aktiebolag under 1700-talet var det inte direkt någon tillströmning till denna nya bolagsform då vi bara känner till ett 20-tal aktiebolag från denna period. För att nämna några har vi
Ädelfors Bergwärk 1739, Bergs Sällskap 1739 och Swenska Levantiska Compagniet 1748.

De tidigaste aktiebolagen i Sverige grundades ofta för att utföra allmännyttiga ändamål som brobyggen och kanal- och hamndrift.

Aktiebolagslagen 1848
Då det länge var oklart kring aktiebolagens rättsliga ställning dröjde det fram till 1800-talet eller den 6 oktober 1848, då den första svenska aktiebolagslagen stadfästes innan bolagsformen fick ett lyft i

popularitet.

Denna lag vilket vid tillfället var kraftigt influerad av fransk lagstiftning klargjorde inte bara företagets rättsliga ansvar och ställning men det gjorde det även tydligt för ägarna vilka ansvar och
förpliktelser

de hade mot bolaget och den svenska staten.

Under andra hälften av 1800-talet kom sedan ett explosionsartat antal aktiebolag att grundas varav de flesta var verksamma inom branscher som gruvdrift, hotell, järnvägar, kanaler, teatrar och rederier. Branscher vilka även drevs på av en förändring i svensk bolagskultur till följd av industrialismens frammarsch.


STORA
Ett bolag vilket är värt att nämna från tiden för de första svenska aktiebolagen är STORA eller även kallar Stora Kopparbergs Bergslag vilket idag sedan en sammanslagning 1998 är Stora Enso.

Detta företag har funnits i olika samägda former sedan 1288, men ett embryo för STORA har funnits ända från att det började brytas malm i området redan på 600-talet. Vilket ska ses i perspektivet av att Sverige ännu inte var en nation under denna tidiga period.

Det skulle dock dröja fram till år 1888 innan Stora Kopparbergs Bergslag formellt ombildades till ett aktiebolag och då under namnet Stora Kopparbergs Bergslags AB.

1600-talet
Att inte glömma är att det under 1600-talet bildades en rad olika handelskompanier vilka
strukturellt påminde om aktiebolag.

För att nämna några fanns: Kopparkompaniet 1619, Söderkompaniet 1624 vilket förenades med Skeppskompaniet 1630, Westerviks skeppsbyggningskompani 1646, Tjärhandelskompaniet 1648, Afrikanska kompaniet 1649 och Stockholms Banco 1656.


 

Aktiebrev

Idag är majoriteten av alla aktier digitala, varav dessa är registrerad i en digital aktiebok via värdepapperscentraler som Euroclear. Men så har det inte alltid varit och i början gavs aktier ut i form av fysiska aktiebrev.

Aktiebrev var tryckta på papper eller liknande material och påminde mycket om dåtidens brev eller vanliga sedlar. Aktierna var ofta tryckta med litografiska tryck som i många fall inte bara var påkostade men även väldigt konstnärligt gjorda med vackra utsmyckningar.

Aktiebrev från länder som Spanien, Frankrike och Italien brukar anses särskilt vackra då det inte sällan var kända konstnärer som stod för utformandet av det litografiska trycket.

 
Aktiebrev var dock inte något för den vanliga människan utan detta var enbart för dem som var förmögna och hade råd att köpa en andel vilket kunde kosta en mindre förmögenhet.

Nederländska Ostindiska Kompaniet

De äldsta bevarade aktiebreven idag är från tidigt 1600-tal och även om det är svårt att veta vilket aktiebrev som är äldst brukar aktiebreven för det Nederländska Ostindiska Kompaniet eller Vereenigde Oostindische Compagnie anses vara de äldsta.

Bolaget grundades genom en
sammanslagning av mindre nederländska handelskompanier vilket skapade för den tiden en av världens mäktigaste bolag. Ett bolag med monopol över den holländska handeln i Ostindien som enbart konkurrerade med portugiserna och den engelska motsvarigheten Brittiska Ostindiska Kompaniet om kontroll över de viktiga Kryddöarna.

De första aktiebreven för Ostindiska kompaniet utfärdades redan 1602 när bolaget grundades och ett exemplar från den 8 december 1606 av samma kompani finns idag fortfarande bevarat.Historiska dokument

En av fördelarna med de gamla aktiebreven är att de idag kan ge en väldigt detaljerad bild av bolagen, ägarna och hur samhället såg ut då de utfärdades. Idag då handeln nästan enbart sker i elektroniskt format är det svårt att följa aktiens urspsrung och vem som har varit ägare för den specifika aktien.

De gamla aktiebreven gav istället en mycket klarare bild då de förutom med de vackra motiven och utsmyckningarna där de i detalj kunde skildra en gammal och idag riven fabrik, ett grönskande landskap eller byggandet av en ny  kyrka även kunde ge information om bolagets bildande, namnen på stiftarna, antalet andelar och ägaren av aktiebrevet.

Detta gör att gamla aktiebrev har blivit viktiga historiska dokument då de ofta både med text och bild ger en mer nyanserad bild av företagen och dess verksamhet på ett sätt vilket inte går att finna lika detaljerat i skrifter från samma period. Om inte annat ser dem till att inte låta de nu nedlagda företagen leva kvar ett tag till.Copyright © Alla rättigheter förbehållna