Ordlista

En ordlista för den finansiella världen


1-1000


4 tigrarna

Var en populär liknelse som media använde främst under 1990-talet för att beskriva de asiatiska tillväxtländerna: Sydkorea, Singapore, Hongkong och Taiwan.  Liknelsen var att likt en tiger var dessa länder, starka och hungriga.A

 

A-aktie

En aktie med högre röstvärde än övriga aktier.

 

Abonnemang
Beställning av en vara eller tjänst som löper tillsvidare eller över en längre tidsperiod där betalning sker i förväg eller en gång i månaden eller kvartal. Exempel på vanliga typer av abonnemang är mobilabonnemang och internetabonnemang.

Ackord
En uppgörelse där en borgenär och en gäldenär kommer överens om att betala ett lägre belopp än skuldsumman eller att gäldenären beviljas anstånd. Detta händer då gäldenären inte längre kan betala borgenären det hela beloppet och man vill undvika en konkurs.

Kan även förklaras som att man köpslår.

Ackumulera
Öka, lagra, samla.

Affektionsvärde
Ett värde som inte kan mätas genom traditionella mått som vikt, mängd, renhet eller storlek. Ett föremål som har ett högt affektionsvärde kan ur ett rent ekonomiskt perspektiv vara mer eller mindre värdelöst. Det hindrar dock inte innehavaren från att ändå anse föremålet vara ovärderligt. Normalt kopplar man affektionsvärde till minnen eller upplevelser och föremål som går i arv har ofta ett högt affektionsvärde.

Affärsdatum
Datumet för en genomförd transaktion. Det är den dag då ett köp eller en försäljning av aktier eller andelar av fonder utförs.


Affärsängel
En enskild person som i ett tidigt stadium investerar pengar och inte sällan tid i bolaget som styrelseledamot eller resurs.  En extrem form av detta är Shark Tank där entreprenörer får presentera sina idéer för framgångsrika företagsledare i förhoppning om att dessa vill investera i deras bolag.


Aktie

Ägarandel i ett aktiebolag

 

Aktiebok

Ägarregister i ett aktiebolag. Idag har nästan uteslutande alla större bolag denna i en elektronisk form via (Euroclear). Det finns dock fortfarande mindre bolag som har enklare fysiska eller halv fysiska register.

 

Aktiebolag

Är en företagsform där ägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder.

 

Aktiebolagslagen - ABL
Är en lag som innehåller bestämmelser som gäller speciellt för aktiebolag. Lagen avser dels att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter såsom kunder, leverantörer, långivare m fl. Exempel på några bestämmelser är följande:

-Hur bolagsordningen ska se ut.
-Hantering av bolagets aktier, aktiebok och aktiebrev.
-Krav på revisor och hur revision ska se ut.
-Vilka krav som finns på företagets aktiekapital och lån till och från aktieägare.
-När och hur ett aktiebolag kan hamna på obestånd och sättas i konkurs.
-Vilka skadestånd, böter och straff som aktiebolaget eller dess företrädare kan ställas inför.


Aktiebrev

Är ett bevis på ens ägarrätt till en eller flera aktier.

 

Aktiefond
Är en fond som låter dig köpa en andel av en samling av aktier och andra värdepapper. Även om en aktiefond främst ska investera i aktier kan fonden även äga räntebärande papper, derivat och andra värdepapper. Dock måste en aktiefond placera minst 75% av sitt innehav i aktier för att kunna räknas som en aktiefond även om fonden under korta perioder kan passera denna gräns till följd av volatilitet.

 

Aktieindex
Ett index som visar den genomsnittliga kursutvecklingen för ett urval aktier. OMXS30 är ett svenskt aktieindex som visar utvecklingen över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Kursnivån för indexet anges varje dag som det är handel i dess underliggande tillgångar.

Aktieindexlån

Obligationslån där den potentiella avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett underliggande aktieindex.


Aktieklubb
Är en sammanslutning av individer som tillsammans förvaltar sitt kapital genom att placera dem i värdepapper. Det vanligaste sättet en aktieklubb tar ett placerarbeslut är genom sociala tillställningar där samtliga får delta och rösta om vad nästa investering ska vara. En vanlig anledning till varför man vill starta en aktieklubb kan vara att medlemmarna har ett gemensamt mål och ett sätt att nå det snabbare är att arbeta tillsammans. En resa till Australien kan vara ett mål.


Aktielån
Du kan som innehavare av en aktie låna ut din aktie till någon annan under en avtalad period i utbyte mot en avgift ofta i form av ränta. Den som lånar aktien kan sedan sälja din aktie vidare och därav blanka aktien. Om låntagaren har rätt kommer den att kunna köpa tillbaka den lånade aktien billigare från marknaden om kursen har gått ned och därav göra en vinst på mellanskillnaden. Om låntagaren har fel kommer den att behöva köpa tillbaka aktien dyrare och därav göra en förlust vid återlämnandet. Oavsett scenario kommer du som ursprunglig innehavare att erhålla en liten avkastning samtidigt som du behåller aktierna.

Aktieoption
En option vars underliggande tillgång är en aktie. Finns både som köp- och säljoptioner. Se optioner.


Aktieportfölj

Är de samlade aktierna som man äger.

Aktiespararen
Medlemstidning för dem som är medlem i Aktiespararna.

Aktiespararna
Sveriges Aktiesparares Riksförbund. En organisation vars syfte är att bevaka de svenska aktieägarnas intressen. Ger ut tidningen Aktiespararen. Hjälper även till att utbilda och informera privatsparare om aktier, fonder och allmänt sparande.

Aktietorget
Var fram till 2018 en handelsplats eller multilateral handelsplattform för handel med inofficiellt noterade aktier. Bytte sedan namn till Spotlight Stock Market.


Aktiv risk (Tracking error)
Aktiv risk är ett nyckeltal som anges i procent och definieras som standardavvikelsen mellan fondens avkastning och avkastning för jämförelseindexet. Ju lägre aktiv risk fonden uppvisar desto bättre följer den sitt jämförelseindex. Ju högre aktiv risk en fond har desto mer aviker fonden gentemot indexet.

En passiv fond bör ha en låg avvikelse medan en aktiv fond bör avvika till en grad annars är risken att fonden följer indexet för nära. I USA anses aktiv risk under 3 procent som passivt och aktiv risk över 10 procent som aggressivt, indexfonder bör ligga under 0,5.


Aktuell kurs
Är den senaste noterade sälj- eller köpkursen för en aktie eller ett index.

A-listan
Tidigare lista över de mest omsatta aktierna bland de börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsen. Kraven för att tillhöra A-listan var bland annat

3 års verifierbar historia, minst 2 000 ägare som vardera ägde en handelspost samt en tillfredsställande spridning av både aktiekapitalet och av rösterna i bolaget.


Är idag ersatt av Nordiska listan.

Alternativa investeringar
Investeringar som inte är knutna till mer traditionella investeringar som aktier, optioner, obligationer och andra värdepapper. Fastigheter brukar även det anses vara en traditionell investering. Exempel på alternativa investeringar är fysiskt guld, konst, frimärken, mynt eller whisky. Under senare år har även digitala valutor blivit en populär form av alternativ investering.


Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde är det pris som till exempel en aktie eller en fond hade vid tidpunkten för köpet.


Ansvarsfrihet

Betyder att styrelse och VD blir befriade från ansvar efter det att årsstämman har accepterat att företagets räkenskaper och förvaltning under det gångna året har skett på ett korrekt sätt. Om årsstämman accepterar detta så kan inte dessa finnas skadeståndsskyldiga.

Anzcerta
Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement. Ett frihandelsavtal mellan Australien och Nya Zeeland som grundades 1983.

Apportegendom
När ett bolag grundas eller ger ut nya aktier kan betalning ske antingen kontant eller via apportegendom. Apportegendom avser tillgångar vilka kommer företaget till nytta och tillför värde. Fastigheter, varulager, datorer, maskiner och patent kan alla räknas som apportegendom och användas som betalning mot aktier. Dock måste en revisor göra sitt utlåtande om tillgångens värde och Bolagsverket måste godkänna att betalningen faktiskt utgör en apportegendom.

Apportemission
En emission som genomförs där betalningen sker i form av apportegendom såsom fastigheter, maskiner eller patent istället för kontanter.


Arrende
Upplåtelse av jord, mark eller vattenområde för nyttjande i utbyte mot ersättning. Denna ersättning kan vara kontant eller en andel av det som produceras av arrendatorn. Arrende kan även avse annat nyttjande såsom jakträtt. Bönder eller lantbrukare är en yrkesgrupp som väldigt ofta arrenderar mark mot ersättning om de vill expandera sin verksamhet men inte har råd eller mark nog att göra det.

Det är även vanligt att fritidshus står på arrenderad mark.

Attract40
Var ett segment under O-listan med de 40 mest omsatta aktierna för det senaste halvåret. Idag kan det närmast jämföras med OMXs30.

Avkastning i årstakt
Innebär att till exempel ett fondbolag räknar om avkastningen för fonden till en årlig ränta, på detta sätt kan man se vad fonden har avkastat per år under en längre tidsperiod (medelavkastning). Denna ränta räknas fram genom ett geometriskt medelvärde. Formeln ser ut enligt följande:

Om vi har en avkastning under tre år som är enligt följande 13%, -7% och 9% respektive anger vi (1,13x0,93x1,09)^ (⅓) = 1.04631543. Eller omräknat till procent, cirka 4,63%. Notera att vi adderar +1 inom den första parentesen och att vi subtrahera -1 i slutet. (1+Avkastningen)^(1/Antal år)-1.

Avkastningsindex
Eller även kallat ett återinvesterade index är ett aktieindex där aktieutdelningar inkluderas i indexets värdeökningen. Ett svenskt avkastningsindex är till exempel OMXSGI.


Avräkningsnota

Är som ett kvitto då du säljer eller köper aktier.

 

Avslut

Är en överenskommelse mellan köpare och säljare om överlåtelse av till exempel aktier.

Avstämningsdag
Den dag bolaget fastställer vilka aktieägare som har rätt att närvara och delta i en bolagsspecifik händelse. Du som aktieägare måste senast denna dag vara inskriven i bolagets aktiebok eller stå registrerad som ägare via Euroclear. Ägande vid avstämningsdagen ger bland annat aktieägare rätten att:

Erhålla utdelning
Få tilldelning av teckningsrätter vid emission
Delta på bolagsstämman
Få nya aktier vid en aktiesplit
Få nya aktier vid en apportemission
m.m.

Avstämningsdag – Skattekonto
Den dag då Skatteverket gör en avstämning på ditt skattekonto för att jämföra inbetalda och andra tillgodoförda belopp med belopp som ska betalas, räknar och påför ränta på skattekontot samt räknar ut ett saldo. En avstämning görs varje månad och inträffar oftast den första lördagen i månaden.


 

B

 

B-aktie

Är en aktie som har ett lägre röstvärde än en A-aktie.

Backsourcing
Innebär att ett företag som tidigare har valt att outsourca en del av sin verksamhet väljer att avsluta denna strategi för att åter sköta tillverkningen eller processen i egen regi. Har blivit en vanligare term under mitten av 2010-talet och framåt till följd av hårdare regleringar och politiska beslut om att främja inhemsk produktion. Motsatsen mot outsourcing.


Baisse/Baissare

Beskriver en tendens eller trend då aktiekurserna faller kraftigt och omsättningen är stor. En person som är negativ till framtiden på börsen brukar kallas baissare.

 

Balansräkning

Redovisning som visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid angivet tillfälle. Detta kan användas när som helst för att göra en utvärdering av företagets ekonomiska ställning men vanligt viss så används balansräkningen sista dagen på ett verksamhetsår.

Beskattningsår
Avser avgränsningen för det år en inkomst uppstår. För skattskyldiga privatpersoner är beskattningsåret detsamma som ett kalenderår. Varav taxeringen sker året efter.

 

Bernie Madoff

Skapade världens största ponzibedrägeri genom sitt företag, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Fälldes 2009 för ett antal brott och avtjänar just nu sitt straff på 150 år.

 

Betalkurs

Den kurs till vilken man har gjort ett avslut. Gäller till exempel när du köper en aktie.

 

Betalningsanmärkning

Om du misslyckas med en inbetalning så hamnar du i kronofogdens personregister och klassas då som en opålitlig betalare.

 

Blanka

Innebär att du som blankar har en negativ syn på börsen eller en aktie. Att blanka innebär att du som blankare säljer aktier som du inte äger och är då motsatsen mot ett aktieköp. Hur det går till är att du som blankar lånar aktier av någon annan och säljer sedan dessa vidare på marknaden. Du köper sedan tillbaka dessa aktier från marknaden till ett förhoppningsvis en lägre kurs och då blir mellanskillnaden din vinst.

 

Bokslut

När du gör ett bokslut så sammanställer du den löpande bokföringen, alltså alla transaktioner under ett räkenskapsår.

 

Bolagsordning

Stadgar för ett aktiebolag som upprättas när bolaget grundas.

Bolagsskatt
Är den skatt som ett bolag betalar på sin vinst i Sverige. Ligger idag på 22 %.


Borgen

Borgen innebär att en person fysiskt eller juridiskt åtar sig ett ekonomiskt ansvar för någon annan. Sker ofta i företag då det krävs nytt kapital i form av lån.

Branschfond
En fond som till 80% investerar inom en viss bransch eller sektor av bolag. Fonden investerar i bolag över hela världen om det inte anges något annat i dess faktablad. Inriktningar kan vara läkemedel, energi eller industri.


Break-even

Det pris som till exempel aktiekursen måste nå för att du inte skall göra en förlust. Företag som producerar varor brukar också göra en break-even eller nollpunktanalys då det gäller antal sålda varor för att kunna gå med vinst.

 

Börskurs

Är den kurs som en aktie eller värdepapper köps eller säljs till på börsen.

 

Börsnotering

Sker när ett nytt företag registrerar sig på en fondbörs.

 

Börspost

Detta var en mer förekommande företeelse förut på börsen då en börspost fungerade som en inofficiell minigräns på hur många aktier som fick köpas eller säljas vid ett tillfälle. Används dock ibland mellan fondkommissionärer och på mindre handelsplatser men har annars blivit mindre vanlig form av handel.

Börsvärde
Ett bolags totala antal aktier multiplicerat med den aktuella kursen. Det vill säga om bolaget har 100 aktier och kursen står i 10 kronor så är börsvärdet 1000 kronor.


 

C

 

Cash-kort
Ett kort med inbyggd mikroprocessor som kan laddas med pengar vilket kortinnehavaren kan använda sig av istället för kontanter vid köp. Detta var ett kort som användes under 90-talet som ett alternativ till  vanliga betalkort och kontanter. Det finns fortfarande vissa aktörer som använder detta system men de svenska bankerna lade ned sitt eget system 2004.


CFD

CFD är en förkortning för (Contract For Difference) och kan jämföras med en option som gör det möjligt för dig som investerare att spekulera i prisförändringar i olika tillgångar. Största skillnaden mellan en option och en CFD är att en CFD inte kräver någon speciell tid för en avyttring. Andra skillnader är hävstång och handelstekniska villkor. Ska dock påpekas att ränta ändå tas vid ``övernattning´´.

 

Charles Ponzi

Ponzi var en italiensk-amerikansk immigrant i Boston som byggde upp ett bedrägeri gällande internationella svarskuponger efter första världskriget. Det är efter honom som sedan namnet Ponzibedrägeri kommer från.

 

Courtage
Är en avgift som tas ut vid köp eller försäljning av värdepapper som aktier. Kan vara både en fast och en rörlig avgift. Dessa ska betalas in till banken/fondkommissionären där du genomför en transaktion. Nämns även som mäklararvode.

Cykliska bolag
Bolag i olika branscher påverkas olika mycket av den generella konjunkturcykeln. Ett bolag vars ekonomi påverkas kraftigt av vilket läge konjunkturen befinner sig i är ett så kallat cykliskt bolag. Exempel på branscher som påverkas av konjunkturen är bilindustrin, byggföretag och skogsindustrin. 

D

Dagligvaror
Benämning på varor som en konsument köper dagligen eller flera gånger i veckan. Exempel på detta är livsmedel. Motsatsen mot detta är sällanköp såsom möbler och vitvaror.


Dagordning

En lista över punkter som ska behandlas under ett sammanträde.
Exempel på dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående mötesprotokoll

5-7. Punkter att behandla under dagens möte
8. Ekonomi / budget
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas


Dagsindex

Indexvärdet vid börsdagens slut. Ett exempel på ett dagsindex kan vara värdet på OMXS30.


Dagskassa
Dagskassa avser i regel den totala summan av ett företags kontantförsäljning under en och samma dag.

Dagsvärde
Det aktuella värdet på ett värdepapper eller tillgång. Till exempel dagsvärdet på en fond vilket reflekterar det totala värdet på samtliga tillgångar i fonden.


Daytrader

Är en investerare som genomför många och väldigt korta affärer under en handelsdag. Har vanligtvis bara en position i en aktie eller option då börsen är öppen. Tjänar pengar på intraday rörelser till följd av nyheter eller oväntade händelser.

 

Delrätt

En delrätt ger dig rätten att vid en emission erhålla aktier. Är emissionskursen 1:2 ger två delrätter en ny aktie utan kostnad.

 

Delårsrapport

En delårsrapport är offentlig information över ett delårsbokslut. Gäller för samtliga aktiebolag förutom de som räknas som ``små´´ aktiebolag som kan få dispens på detta. Detta enbart om företagets nettotillgångar inte överstiger 1000 gånger basbelopp med ett bundet eget kapital på under en miljon kronor eller mindre än 200 anställda, eller då bolagets aktier eller skuldebrev är noterade på börsen.

 

Depreciera

Är då Riksbanken eller det institution som ansvarar för landets valuta bestämmer sig för att sänka värdet på den egna valutan. Detta är idag en åtgärd som blir mindre och mindre vanlig. Depreciering är ett drastiskt steg och brukar vara en sista utväg för de flesta ekonomier. Effekten av att devalvera är att du gör det billigare för andra länder att köpa varor eller tjänster från dit egna land medan all import och resande blir dyrare.

 

Depå

En plats där du förvarar dina värdepapper. Förvaring sker vanligtvis genom en bank, fondkommissionär eller något annat finansinstitut som har rätt att driva aktiemäkleri.

Derivat

Är ett samlingsnamn för ett antal värdepapper. Se nedan för derivatinstrument.

Derivatinstrument

Ett instrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande vara.

Optioner, terminer, swappar och warranter är exempel på derivat.

Deutsche Aktienindex - DAX30

Är det tyska alternativet till det svenska OMXS30 och innehåller de 30 största bolagen på Frankfurtbörsen. Indexet ersatte föregångaren Borsen Zeitung Index år 1987.

Devalvering

Fungerar på samma sätt som depreciering med det undantag att denna metod tillämpas då man har ett system med en fast växelkurs.

Donation

En gåva för ett bestämt ändamål. Kan göras i form av kapital, mark eller egendom.

Dubbelbeskattning
Gäller då en inkomst eller förmögenhet beskattas två eller fler gånger. Dubbelbeskattning kan bland annat uppstå då bolag först betalar bolagsskatt om 28% som betalas av företaget och sedan hos aktieägaren som betalar 30% avseende kapitalvinstskatt för utdelningen. Dubbelbeskattning kan även uppstå om en inkomst beskattas i två länder.

Duopol

Avser en marknadssituation där majoriteten av den totala marknaden domineras av två aktörer. Airbus och Boeing är två aktörer som kan anses vara i doupol för tillverkning av kommersiella flygplan.
E

 

Ebberöds bank

Från ett danskt folklustspel på 1920-talet. Står som benämning på dåliga affärer och då främst orimliga sådana. Som ett exempel på Ebberöds bank kan vara att man lånar pengar till en högre ränta än vad man själv kan låna ut dem till. Denna affär kommer alltid leda till förlust.

ECB
Förkortning för den Europeiska centralbanken. Det styrande organet över penningpolitiken inom EMU.


Eget kapital

Det kapital som aktieägarna har satsat i ett företag samt kvarhållna vinster. Avser bolagets tillgångar som aktiekapital, och kontanter som finns i kassan minus skulderna.


Emittera/Emission

Sker då ett företag ger ut aktier. Brukar ske för att ta in nytt kapital till företaget.

 

ETF

Eller (Exchange Traded Fund) är en börshandlad fond som handlas i realtid.

Ekobrott

Ett brott som är av ekonomisk art. De vanligaste typerna av ekonomiska brott är skattebrott eller bokföringsbrott. Dessa mål utreds i Sverige av Ekobrottsmyndigheten. Fysiska rån eller stölder räknas i regel inte som ekobrott.

Ekonomi

Från grekiskans oikonomiʹa (av grekiska oikonomiʹa ’hushållning’, ’förvaltning’, av oikonoʹmos ’förvaltare’, av oiʹkos ’hus’ och efterleden –noʹmos’en som ordnar’, av neʹmō ’fördela’, ’tilldela’.), hushållning eller förvaltning. Läran om att hushålla med begränsade resurser.


Elasticitet

Är ett mått som beskriver hur mycket den underliggande tillgången i en option eller warrant kommer att påverka det teoretiska priset för nämnt värdepapper. Elasticitet är positivt för köpderivat och negativt för säljderivat. Inom allmän ekonomi diskuteras elasticitet i form av priselasticitet vilket är sambandet mellan efterfråga och pris. Se priselasticitet.

Europeiska Centralbanken

Förkortat ECB är centralbanken för de 19 länder i Europeiska unionen som har antagit euron. Det är ECB som har ansvaret för att forma och besluta om penningpolitiken i euroområdet. ECB har som mål att upprätta prisstabilitet, nå en inflation om 2% och stödja den allmänna ekonomiska politiken. Har även rätt att ge ut nya Euron.


Exotiska optioner

Exotiska optioner är en skapelse av ekonomisk kreativitet och detta gör att det finns en rad olika varianter av den mer klassiska optionen som också kallas vanilla option. Det som skiljer en vanlig option från de mer exotiska optionerna är de olika tilläggsvillkoren som kan läggas till utöver de vanliga villkoren som en option ställer.

 

 

 

 

F


Fientligt bud

När någon lägger ett bud på samtliga aktier i ett bolag utan att förankra det med ägarna och ledningen i bolaget. 


Fitch rating (Långsikt)
Fitch's skala för kreditvärdighet anges i ett alfabetiskt värde från AAA till D (NR) och där värden som +/- används för att enklare ge bolag en mer specifik värdering, skalan introducerades redan år 1924. Fitch skala används även av kreditbolaget Standard and Poor´s. Skalan som används delas främst in i två kategorier, Investment grade och Non-investment grade (Speculative) men även Not Rated.

Investment grade:
AAA
AA+
AA
AA-

BBB+
BBB
BBB-

Non-investment grade (Speculative):
BB+
BB
BB-

D

Not Rated:
Avser när vissa krediter men inte samtliga har fått en värdering och där det ännu inte är möjligt att ge en korrekt värdering.

Fitch rating (Kortsigt)
Som ett komplement till Fitch's långsiktiga skala finns även Fitch kortsiktiga rating vilket begränsar perioden för bedömningan av kreditvärdighet och risk för eventuella förfall eller betalningsinställningar från ett bolag till 12 månader. Denna skala går från F1+ till D där indelningen inte är lika detaljerad och där varje värde avser ett intervall till den långsiktiga skalan.

Investment grade:
F1+: AAA –  A-
F1: A+ – A
F2: A- – BBB+
F3: BBB – BBB-

Non-investment grade (Speculative):
B: BB+  B-
C: CCC
D: DFill and kill

Ordervillkor som innebär att mäklaren kommer att köpa eller sälja det önskade värdepappret till den kurs som du angett så länge det är möjligt eller till önskad volym är uppnådd. Efter det kommer ordern att makuleras.

Fill or kill

Ordervillkor som innebär att mäklaren ska köpa eller sälja hela den specificerade volymen, eller inte göra någon affär alls. Det innebär att om du vill köpa 1000 aktier men det går bara att få tag på 999 aktier så kommer inte ordern att utföras.

Finanser

Ekonomi i största allmänhet. Används för att förklara den ekonomiska situationen brett. Om till exempel ett företag, region eller ett land har en stark ekonomi innebär detta att finanserna är starka.  Om ABB har en stark finans kan det betyda att verksamheten har en stor kassa och gör en stabil vinst.


Fondemission

Ökning av aktiekapital och antal aktier utan att förändra företagets kapital.

Frihandel

Handel utan tullar, importkvoter och andra hinder vilka verkar för att hindra eller minska utbyteshandel.


Frimärksaktier
Avser aktier som inte kostar mer än ett frimärke. I Sverige räknar vi aktier som kostar 5-10 kronor som frimärksaktier. I USA gäller detta aktier som kostar under 5 dollar.

Fusion

En sammanslagning av två eller flera företag.

Förskott

Ett belopp som betalas innan en vara eller tjänst levereras. 

G

 

Generalindex

Index över kursutvecklingen på hela börsen.

Genomsnittsmetoden

Ett sätt att beräkna anskaffningsvärdet för olika värdepapper, exempelvis aktier. Hjälper dig att få fram ditt GAV (genomsnittligt anskaffningsvärde) per aktie. Förutom att användas som underlag då du deklarerar så kan det även vara intressant att veta vad du har betalat i snitt för dina värdepapper.

Globalfond
En fond som placerar i värdepapper över hela världen. Dessa är normalt registrerade i ett land och kommer då investera i alla länder förutom i det egna landet och kan ses som ett komplement till landfonder. Globalfonder är generellt aktiefonder men det finns även räntefonder och blandfonder med global inriktning.

Gottskriva

Är detsamma som att räkna något till godo. Gottgöra, kreditera och tillgodoräkna.

Graderad rösträtt
Innebär att vissa aktier i ett bolag har fler röster än andra vid bolagsstämman. Detta kan avse bolag där rösträtten mellan en A och en B aktie avviker från förhållandet 1:1.


H

 

Handelsavtal

En överenskommelse mellan två stater om utbyte av varor eller tjänster.


Handelsbalans

En uppställning av den totala exporten och importen för ett land.

Om differensen är positiv kallas den handelsöverskott, om den är negativ kallas den handelsunderskott.


Hausse/Haussare

Är motsatsen mot baisse och beskriver en tendens då kursutvecklingen är kraftigt uppåt och med en god omsättning. En person som är en Haussare brukar prata positivt om börsen eller vissa aktier.

 

Hedgefond

Är ett samlingsnamn för en rad olika specialfonder. Det som gör dessa fonder så speciella är de friare placeringsregler som de ofta har. En hedgefond kan bland annat vara tillåten att använda belåning, blanka och använda derivat för att höja sin avkastning.

Hyllvärmare
Varor eller produkter vilka som har en låg omsättningshastighet. I butiker kan detta avse föremål som aldrig blir sålda men vilka som ändå bör ingå i sortimentet då behov för dem kan uppstå. I hemmet kan detta handla om den där boken i bokhyllan som du aldrig har läst.


Hävstångseffekt

Användningen av olika finansiella instrument eller lånat kapital, för att öka den potentiella avkastningen på en investering. Optioner är bland annat ett instrument som använder sig av hävstångseffekten. Du kan även belåna dina aktier för att få en hävstångseffekt. Finansiella instrument som certifikat har även inbyggda hävstänger.

Högkonjunktur

En period där ekonomin växer stadigt uppåt, arbetslösheten minskar och människor får det generellt bättre ekonomiskt. Motsatsen mot en högkonjunktur är en lågkonjunktur. hög- och lågkonjunkturer beskrivs vanligtvis som bredda trender som håller i sig under längre perioder och ibland i flera år innan de vänder. Exempel på en högkonjunktur är det glada 20-talet under början av 1900-talet.


 

I

 

Inbördes affär

En affär där en fondkommissionär handlar på uppdrag av både köpare och säljare av ett visst värdepapper. Kommissionären för ihop uppdragen till ett avslut. Avser till exempel avslut mellan två kunder till Avanza. Fondkommissionären brukar i dessa fall kallas Market maker.

 

Index

Är en samlad kursutveckling för till exempel hela börsen, branschindex, index över de 30 mest omsatta eller nordens mest omsatta.

Indexoption

En option med ett index som underliggande tillgång.


Inflation

Är en förändring i konsumentpriserna och mäts genom att den genomsnittliga kostnaden i konsumentprisledet för en korg av varor och tjänster som speglar hushållens konsumtion. Denna korg kan till exempel innehålla mjölk, ost, glass och andra vanliga konsumentvaror.

Innehavare

Köparen av optionen. Innehar rättigheten att köpa eller sälja underliggande vara.


Insider

Avser en person som innefattar en position eller i någon annan form har tillgång eller kan komma över kurspåverkande information innan den är gjord offentlig. Kan vara personer i företagets ledning, styrelse, revisorer eller anställda som har tillgång till betydande information. Även familj och närstående till en person med den utsatta positionen räknas som insiders.

Insiderbrott

När en person tjänar pengar på att agera i marknaden med hjälp av information som ännu inte är gjord offentlig och som denne har kommit över genom sin anställning, bekantskap, familj eller roll inom en myndighet. Finansinspektionen är den myndighet som behandlar sådana här brott.


Insourcing
Avser en handling där bolaget överväger outsourcing som ett verkligt alternativ men där någon eller några inom den egna organisationen åtar sig uppgiften att utföra arbetet för bolagets räkning. Kan även innebära att bolag tar in kompetens tillfälligt eller anställer personal för att utföra en viss uppgift. Inom IT-sektorn är insourcing en relativt vanlig strategi.


Intraday

Är en enda handelsdag och dess rörelser under denna dag. Många daytraders försöker handla på de rörelser som sker under dagshandeln i till exempel en aktie.

Intressent
Ett bolag har ett antal olika intressenter i form av ägare, anställda, konkurrenter, banker, långivare, investerare, samhället, skatteverket, leverantörer, kunder och politiker för att nämna några. Kortfattat kan man säga att en intressent är en part, juridisk eller fysisk som i någon form kommer i kontakt med bolaget. Normalt avser bolag att jobba med dess intressenter för att förbättra relationen och ofta ingår detta i bolagets strategi. Bokföring och redovisning är två verktyg vilka kan användas för att informera bolagets intressenter om bolagets ekonomi och utveckling.


Intressentmodellen
Modellen avser att fånga in och synliggöra bolagets intressenter och kan enklast förklaras som en atom där bolaget är kärnan i mitten och intressenterna kretsar runt kärnan likt elektroner. Modellen försöker även förklara vilka krav och förväntningar intressenterna har på bolaget och vilken relation de har till bolaget. Exempel på relationer är:

Anställda: Arbete mot lön.
Aktieägare: Kapital mot avkastning.
Kunder: Betalning mot varor
Staten: Skatt mot service mm.
Leverantör: Varor mot betalning
Banker: Kapital mot ränta och amortering


Investmentföretag

Är företag som är inriktade på att äga och förvalta aktier i andra företag, exempel på detta är Kinnevik, Investor och Industrivärden.

 

J

 

Juridisk hemvist

Den ort eller land där en person, fond eller bolag har sin juridiska hemvist. Normalt klargör detta i vilket land som en juridisk individ ska betala sin skatt, vilka lagar som gäller och vilka regleringar som gäller för den ansvarige. Detta kommer bland annat påverka hur mycket ett bolag ska betala i skatt på sin vinst, vilka lagar som de måste följa och vilka skydd de har.

Jämförelseindex
Är ett index som används för att jämföra utvecklingen i en fond, värdepappersportfölj, marknad eller ett värdepapper. Det som är viktigast när det gäller jämförelseindex och val av dessa är att de är relevanta för det man ska jämföra och att man använder samma jämförelseindex under en längre tid för att ge en rättvis bild. Sådant som bör beaktas är bland annat skatt, valuta, utdelning och viktning av tillgångar för att göra jämförelsen så bra som möjligt.K

 

Kapitalskydd

Är en produkt som garanterar att du får tillbaka delar eller hela ditt kapital efter det att produktens löptid löpt ut.

 

Kapitaliseringsgrad

Anger hur stor del av de pensioner som företaget förvaltar som kan betalas ut om alla valde att ta ut dessa idag. Om täckningsgraden är under 100 % så kan alltså inte företaget täcka hela sitt åtagande.

Klagomålsansvarig
Alla banker och fondkommissionärer har ett krav att ha en person som är ansvarig för att ta emot klagomål från kunderna.

Kombinerad emission
En nyemission kombinerad med en fondemission som genomförs samtidigt.


Konvertering

Byte av ett konvertibelt skuldebrev till en aktie.

 

Konvertibla skuldebrev

Skuldebrev som går att byta mot aktier till en kurs som är bestämd på förhand. Det är inte ovanligt att dessa skuldebrev ger en avkastning i form av ränta.

 

Kurs

Priset som är satt på en aktie vid varje angiven tid.

 

Köporder

Uppdrag till fondkommissionär att köpa värdepapper. Sker varje gång du klickar på köp knappen vid mobilen eller datorn.

 

köpkurs

Är den högsta kurs som någon är bered att köpa en aktie till. Då handeln stänger för dagen så avser köpkursen det sista och högsta budet från köpsidan.

 

L

 

Legitimitet
Förutom att redovisningen ska fokusera på att sammanställa bolagets ekonomiska ställning bör den även stryka bolagets legitimitet. Legitimitet i detta fall kan jämställas med existensberättigande där redovisningen förhoppningsvis tillfredsställer omgivningen tillräckligt mycket för att finansiärer, kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter ska stödja organisationen.

Dock kan olika intressenter ställa olika krav. För finansiärer kan den ekonomiska redovisningen framstå som viktigast medan hållbarhetsredovisningen är extra viktig för bolagets kunder. Därav kan kraven på legitimitet ändras över tid beroende på vilken typ av redovisning som har störst intresse.Likvida placeringar

Avser placeringar där pengar snabbt kan frigöras om behov skulle uppstå.

 

Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som lätt kan omvandlas till kontanter. Tillgångar som fastigheter, inventarier eller maskiner brukar till exempel inte anses som likvida medel.


Likviditet

Anger ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Är även ett mått på hur mycket en aktie handlas. Aktier med högst likviditet finner du på listan över de mest omsatta aktierna. Aktier med hög likviditet har en tajtare spread och är enklare att sälja eller att köpa.

Limitering
Avser en instruktion i en köp- eller säljorder som bestämmer det högsta respektive det lägsta priset som man kan tänka sig att genomföra en affär. Motsatsen är bästa möjliga.

Lukrativ

En ekonomiskt fördelaktig möjlighet.


Löptid

Är den tid som återstår till förfallodatum för ett visst värdepapper, till exempel för en option eller en obligation.

 

Lösenpris

Lösenpris är det pris som innehavaren av optionen har rätt att köpa/sälja den underliggande varan för på slutdagen.

 

 

M

 

Market maker

Bank eller fondkommissionär som förbinder sig att fortlöpande ställa ut köp- och säljkurser i ett värdepapper, till exempel en option. På detta sätt blir de en marknadsgarant eller likviditetsgarant som agerar som en motpart till övriga parter i marknaden. Avsikten med market making är att underlätta och se till att handeln i värdepapper med låg omsättning är möjlig. Förutom detta ingår det även i uppgiften att sätta spreaden på de värdepapper som de agerar market maker i. Banker som utfärdar warranter är också market makers för sina egna warranter.

En market maker kan även vara en privatperson även om det idag är sällsynt eftersom market making kräver stora resurser.


Marknad

Är den plats där köpare och säljare kan mötas för att genomföra handel med varor eller tjänster. Kan både vara i form av en fysisk marknad som en digital. Exempel på marknader är Stockholmsbörsen, Nord Pool, Tradera och den lokala loppisen. 

Marknadspris

Är det pris marknaden har kommit fram till att en vara eller tjänst bör handlas till och utgörs av en viss nivå av samförstånd mellan utbud (säljare) och efterfrågan (köpare). Kan beskrivas som resultatet av en ständig kamp mellan de olika parterna där resultatet blir det för tillfället korrekta värdet.


Medlemslån

Kredit från långivare till en fackligt ansluten löntagare. Banker brukar ge dessa lån förmånlig ränta och sänkta avgifter.


Mifid

Eller (Markets in Financial Instruments Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att stärka skyddet för investerare och öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument.

 

Minimicourtage

Det är den lägsta provision som din fondkommissionär tar ut vid köp och försäljning av aktier. Många internetmäklare erbjuder idag minimicourtage på som lite som 1 krona.

 

Minoritetsandel
När ett aktiebolag inte ägs till 100 % av en enskild ägare finns det en eller flera minoritetsägare. De som då äger en andel (aktie) i nämnt företag äger en minoritetsandel.

Moody's rating (Långsikt)
Moody's skala för kreditvärdighet anges i ett alfabetiskt värde från Aaa till C och där värden som 1-3 används för att enklare ge bolag en mer specifik värdering. Moody's började redan cirka 1900-1910 värdera obligationer. Skalan som används delas in i två kategorier, Investment grade och Non-investment grade (Speculative) .

Investment grade:
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
-
Baa1
Baa2
Baa3

Non-investment grade (Speculative):
Ba1
Ba2
Ba3
-
C

Moody's rating (Kortsigt)
Som ett komplement till Moody's långsiktiga skala finns även Moody's kortsiktiga rating vilket begränsar perioden för bedömningen av kreditvärdighet och risk för eventuella förfall eller betalningsinställningar från ett bolag till 12 månader. Denna skala går från P-1 (Prime) till NP (Not Prime) där indelningen inte är lika detaljerad och där varje värde avser ett intervall till den långsiktiga skalan.

Investment grade:
P-1: Aaa -  A2
P-2: A3 - Baa1
P-3: Baa2 - Baa3

Non-investment grade (Speculative):
NP: Ba1 - C

 

MTF

Eller (Multilateral Trading Facility) som det också heter är en handelsplattform som utgör en marknadsplats för organiserad handel med värdepapper.

Multi-sourcing

Innebär att ett bolag jobbar med ett antal olika leverantörer som även är konkurrenter för att utföra en uppgift eller process. Normalt brukar större bolag eller olika delar av statliga myndigheter lägga ut en del av sin verksamhet på ett antal olika leverantörer för att försäkra sig om en stadig försörjning av produkter eller varor. Inom byggbranschen är Multi-sourcing ett vanligt begrepp då olika entreprenörer normalt kontrakteras för olika delar att processen. En entreprenör drar el, en gjuter betongplattan och en tar fram detaljplaner och ansöker om bygglov.


Måndagskrisen

Ett skrockfullt begrepp som står för det faktum att många kraftiga börsras skett på måndagar.


Mäklararvode
Är den avgift som en mäklare tar för att genomföra en tjänst eller arbete. När man köper eller säljer en aktie så är detta det courtage som du betalar. Vid försäljning eller köp av bostad/fastighet är detta nämnt som provision.


 

 

N


Nasdaq
Är en amerikansk börs (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) där några av världens största teknik- och IT-företag är noterade. Nasdaq grundades år 1971 i USA. Nasdaq driver idag även Stockholmsbörsen och de nordiska börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius under det gemensamma namnet Nasdaq Nordic.

Nearshoring

Innebär att en del av bolagets verksamhet flyttar till närliggande länder. I USA har bland annat Ford och GM flyttat en del av sin biltillverkning till Mexico eller Kanada.

Nearsourcing

Innebär att en del av bolagets verksamhet outsourcas till närliggande länder.


Nedskrivning

När en tillgångs bokförda värde minskar.

Nischbank

En bank som istället för att erbjuda ett fullständigt sortiment av banktjänster koncentrerar sig på vissa specifika tjänster. Det kan till exempel vara nischbanker som enbart ger lån till privatpersoner eller enbart erbjuder värdepappershandel.


Nollkupongare

Är även kallad en (Nollkupongobligation)

Skillnaden mellan denna obligation och en vanlig är att denna inte delar ut någon ränta under den tid som obligationen gäller utan betalar ut hela beloppet vid förfallodagen. Ett exempel är om du köper en obligation för 10 000 med en ränta på 7 % i fem år, så för du varje år 700 kronor i avkastning. Med en nollkupongare så köper du en sådan till ett lägre värde och i detta fall 7130 och efter 5 år så får du 10 000 kronor.

Nordiska listan/ Nordiska börsen
Ersatte 2006 Stockholmsbörsens A-lista och O-lista då kraven på en mer gemensam marknad för norden krävde detta. Den nordiska listan eller börsen som den även kallas består idag av börserna i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

Den nordiska listan är sedan uppdelad i 3 separata listor:

Large Cap – där företaget måste vara värt mer än en miljard euro för att få vara med. 

Mid Cap – där bolaget ska vara värt mellan 150 miljoner och en miljard euro.

Small Cap – där företag som har ett värde under 150 miljoner hamnar.


Nya marknaden
Var fram till 2006 den inofficiell handelsplatsen där mindre bolag och dess aktier kunde handlas via Stockholmsbörsens handelssystem. Ersattes av det vi idag känner till som den nordiska listan First North.


Nyckeltal

Jämförelsetal som är särskilt viktiga för bedömning av ett bolags ekonomiska ställning. Exempel på nyckeltal är soliditet, likviditet, räntabilitet och vinst per aktie.

Nyemission

Ökning av aktiekapital och antalet aktier i ett företag.

Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person ej får driva näringsverksamhet under en period som högst får vara tio år. Den som har näringsförbud får inte heller vara bolagsman i handelsbolag, ledamot i ett aktiebolags styrelse eller teckna firma i något bolag. Du får inte heller arbeta i någon närståendes verksamhet.

Näringsverksamhet

En varaktig verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte.

Nätmäklare

En fondkommissionär som i huvudsak erbjuder sina tjänster på Internet. Även kallad internetmäklare. Exempel på dessa i Sverige är främst Avanza och Nordnet.
 

O


Obestånd

När en person eller ett företag inte längre har en möjlighet att betala sina skulder eller uppfylla sina åtaganden så hamnar den på obestånd.


Obligation

Räntebärande skuldebrev som ges ut i ett stort antal och kan överlåtas. Obligationer har i allmänhet en lång löptid. Räntan som obligationen ger är nominell och därför sjunker kurserna på en obligation när räntan höjs och tvärtom.

Offert

Ett anbud. När en kund vill inleda ett samarbete med ett företag kontaktar kunden oftast företaget för att få ett förslag på pris och villkor för en vara eller en tjänst. En offert kan vara både muntlig och skriftlig och när en sådan har lämnats kan kunden ta ställning till om ett samarbete ska inledas.

Offshoring

Avser en strategi där en del av bolagets verksamhet flyttar utomlands men där utförandet fortfarande sker inom bolagets egna regi. Normalt sker flytten till ett lågavlönat land där kostnaden för produktion och personal är mycket lägre. Offshoring sker ofta i branscher och industrier som är personalintensiva som support, textilindustrier och tillverkning av elektroniska komponenter.


Oligopol

När det bara finns ett fåtal aktörer på en marknad. Uppstår vanligtvis på en marknad där det är svårt att ta sig in på till följd av byråkrati eller regleringar. Kan även avse sektorer vilka som kräver rikligt med kapital för att kunna starta en ny verksamhet. Banksystemen i många länder är ofta en form av oligopol.

Ombud

En person som fått uppdraget att utföra en handling för någon annans räkning. Detta uppdrag brukar kräva att ombudet har en fullmakt för att till exempel teckna avtal, göra ansökningar eller ta emot handlingar.

Omsättning
Omsättning är ett företags totala försäljning under en viss period. Det är vanligast att omsättningen anges i en valuta men det kan även hända att bolag anger omsättningen i vikt, volym, mängd m.m. I årsredovisningen anges dock alltid omsättning i valuta (exklusive moms).

OMX Stockholm 30 OMXS30
Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

OMX Stockholm Gross Index OMXSGI

Visar utvecklingen för samtliga aktier på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar.


Option

Värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja en underliggande vara till ett bestämt pris. Underliggande vara kan vara aktier, råvaror eller valuta.

Optionsklass

Optioner som har samma underliggande vara/tillgång. Alla optioner som är utfärdade på den svenska kronan tillhör samma optionsklass. Normalt är indelningen gjord enligt råvaror, valutor och aktier.

Optionsserie

Optioner i samma klass och med samma slutdag och lösenpris.

OTC-listan

Var tidigare en börslista för mindre och medelstora företag innan den slogs ihop med O-listan. Listan existerar än idag men i en annan form där inofficiell handel utanför börsen handelssystem organiseras som en service till investerare, banker och emittenter. 2017 fanns det där 19 värdepapper.

Outperform

Ett engelskt/amerikanskt uttryck för att en aktie, fond eller tillgång kommer att prestera bättre än övriga marknaden och därav stiga mer än sitt jämförelseindex. Vanligtvis är detta ett uttryck som man använder i sin analys av ett bolag, fond eller tillgång för att beskriva om det är köpläge i det specifika bolaget, tillgången eller branschen. Se även underperform.

Outsourcing

Avser en strategi vilket innebär att olika processer eller delar av bolagets verksamhet läggs ut på en eller flera utomstående parter istället för att hantera dem i egen regi. Är ofta ett logiskt beslut om man önskar att effektivisera verksamheten och frigöra resurser till bolagets kärnverksamhet. Kan även i många fall minska kostnaderna samtidigt som det höjer kvalitén. Exempel på delar som brukar outsourcas är bokföring, tillverkning, kundtjänst och marknadsföring. Se utkontraktering.


P

 

Pant
Lös egendom som låntagaren lämnar till en långivare som säkerhet för ett lån. Kan vara en tavla, guldklocka eller en samling serietidningar.

Platt skatt

En skatt angiven i procent som är lika stor oavsett skatteobjektets storlek. Detta till skillnad från progressiv skatt där procentsatsen ökar med ökande inkomst eller regressiv skatt där skattesatsen avtar för högre beskattningsbara inkomster. Se även proportionell skatt.


Ponzibedrägeri

Är ett investeringsbedrägeri som lovar hög avkastning till investeraren men i själva verket använder nya investerare med nytt kapital för att betala av dem gamla. Detta går bra så länge som det ständigt flödar in nytt kapital. Ett Ponzibedrägeri påminner om en tratt där det ständigt krävs mer kapital.

Portföljinvestering

Avser när ett företag köper minoritetsposter på under 10% av utgivna aktier i andra bolag.

Portföljtänkande
Är en idé om ett tankesätt som innebär att man inför regler för hur man ska sprida riskerna och fördela portföljens förmögenhet i ett antal olika placeringar. Motsatsen är att investera hela kapitalet i en enda investering eller tillgång.


Postgiro

Ett betalningssystem som grundades 1925 och kontrollerades av Postverket fram till 2005 då det togs över av Nordea och bytte namn till Plusgiro.


Premie

Premien är den ersättning som köparen betalar för att få rättigheten.

Den ersättning som utfärder erhåller för att påta sig en skyldighet att köpa eller sälja en option.

Principles for Responsible Investments - PRI
Avser FN:s  framtagna principer för ansvarsfulla investeringar och är ett initiativ lanserat 2006. I Sverige är fondbolagens förening en Network Supporter för PRI och jobbar aktivt  med att föra ut budskapet om PRI:s principer.  PRI:s sex principer är:

  1. Vi ska beakta och integrera miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer i våra riktlinjer och i vårt arbete påverka bolag mot en mer hållbar utveckling.
  3. Vi ska verka för och uppmuntra en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
  4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer accepteras och implementeras i finansbranschen.
  5. Vi ska samarbeta för att förbättra effektiviteten och främja implementeringen av dessa principer.
  6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med implementeringen av principerna fortgår och hur arbetet med ansvarsfulla investeringar utvecklas.Prisbasbelopp
Tidigare basbelopp. Beloppet fastställs av regeringen årsvis och används som underlag vid olika ekonomiska beräkningar. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor.


Priselasticitet
Är en ekonomisk modell som teoretiskt sett bör förklara sambandet mellan efterfråga och pris på en produkt eller tjänst. Om en produkt eller tjänst har en stark eller hög priselasticitet (priskänslig) så kommer efterfrågan minska om priset höjs. Om en produkt eller tjänst har låg priselasticitet så kommer inte priset påverka efterfrågan. Kan redovisas i ett diagram med x- och y-axel där pris har ett värde och efterfrågan har ett värde. Anges i procent och används av företag för att hitta rätt pris för sina varor.

Prisnivå

En jämförelse av priser inom en bransch, varugrupp eller något annat föremål som är möjligt att göra en genomsnittsberäkning av. När man sedan ska jämföra ett pris på en aktuell vara eller tjänst så utgår man från den aktuella prisnivån för att avgöra om det är ett bra eller dåligt pris.

Produktivitet

Är ett mått avseende förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurser man har att tillgå. Ökad produktivitet betyder således att man producerar fler produkter eller varor medan summan resurser som man har till förfogande förblir densamma.


Progressiv skatt

En skatt som utgår med gradvis stigande skattesats parallellt med att exempelvis inkomsten ökar. I Sverige är inkomstskatten en progressiv skatt.

Proportionell skatt

En skatt som utgår med en konstant skattesats angiven i procent oavsett storleken på skatteobjektet. I Sverige är kapitalskatten en proportionell skatt. Se även platt skatt.


Provision

En ersättning som utgår till en mellanhand som utfört ett uppdrag.

 

P/E tal

P/E kommer från engelskans price/earnings eller pris/intjäning. I den finansiella världen räknas P/E som ett nyckeltal. Vilket i sin tur betyder att P/E brukar användas för att beräkna det korrekta värdet på en aktie detta genom att dela den aktuella aktiekursen med vinst per aktie efter skatt.

Punkt
Används vanligtvis för att beskriva hur mycket värdet på en aktie har förändrats under en enskild handelsdag. Används även i samband med beräkningen av ränta. En punkt är en hundradels procent dvs 0,01 %.


 


 

Q

 

R

 

Rabatt
Avdrag från köpeskillingen. Rabatt kan man få om man köper en stor kvantitet, varan är defekt eller skadad.

Rating

Term vid betygsättning av kreditvärdighet. Den vanligaste skalan går från AAA eller trippel A ned till D. Enbart aktiebolag kan nå kreditvärdigheten AAA och bolag som har denna värdighet anses vara de med högst kreditvärdighet avseende stabilitet och pålitlighet. Bolag med kreditvärdigheten D är dem som redan har förfallna krediter och där sannolikheten bedöms att ytterligare krediter kommer att förfalla. Normalt är bolag med denna kreditvärdighet redan i eller inom snar framtid försatta i konkurs.

Rating (Kortsiktig)
Påminner om den mer långsiktiga ratingen men där perioden för eventuella förfall av krediter är begränsade till en period om 12 månader. Denna skala går från F1+ och ned till D. Likt trippel A anses bolagen med betyget F1+ vara dem med högst kreditvärdighet och bolagen med D anses vara dem med lägst värdighet.


Realränta

Nominell ränta minus den förväntade inflationen.

Redovisningsvaluta
Vid bokföring ska bolag alltid använda en valuta. Detta oavsett om bolaget handlar eller genomför affärer i olika valutor. För svenska bolag anges alltid beloppen i svenska kronor. Dock kan aktiebolag eller andra juridiska personer även använda Euro men då är det enbart Euro som anges.


Regionsfond
Är en kategori av fonder som investerar sitt kapital inom en region som till exempel, Europa, Asien och Nordamerika

Rentier
Person som lever på inkomster som uppstår från räntor.

Reseavdrag

Är ett avdrag i deklarationen för kostnader som uppstår till följd av resor mellan bostad och arbetsplats.

Reshoring
Avser en strategi vilket innebär att bolag som tidigare har valt att flytta en del av sin verksamhet utomlands väljer att flytta tillbaka verksamheten till ursprungslandet för att åter sköta tillverkningen eller processen i egen regi. Motsatsen mot offshoring.


Return Of Investment, ROI

Avkastning på investering. Om avkastningen på 100 kronor är 10 kronor är investerarens ROI 10%. Beräknas enligt följande formel:

ROI = (Värde på investering - Ursprunglig kostnad)/ Ursprunglig kostnad.


Revision

Granskning av en verksamhet och dess räkenskaper utförd av en revisor eller revisionsfirma.

Revisor

Person eller firma vars uppgift är att granska ett företags räkenskaper, redovisning och förvaltning. Skal om det finns tveksamheter eller fel i dessa utreda vad som inte stämmer och i slutändan anmäla företaget för brott eller misstanke om brott vid tillfällen avvikelser inte kan styrkas och hänvisas till ett misstag eller ärligt fel.


Räntabilitet

Är ett lönsamhetsmått som visar företagets förmåga att ge avkastning på företagets kapital.

 

Rörelsekapital

Det kapital som ett företag har att använda under den dagliga verksamheten.

 

S

 

Saldo

Skillnaden mellan debet och kredit på ett konto i bokföringen. Är även den behållning som en privatperson har på sitt bankkonto.

Saldobesked

En handling som innehåller den exakta ställningen på ett konto vid en given tidpunkt. Kan vara från ett bankkonto, skattekonto eller lagersaldo.

Schablonavdrag

Skatteavdrag som görs med en schablon istället för de verkliga kostnaderna. Tillämpas bland annat vid deklarationen avseende försäljning av värdepapper via schablonmetoden.

Schablonmetoden
Är en förenklad metod som tillåter dig att räkna fram anskaffningsvärdet av aktier då man ska deklarera. Denna metod innebär att du använder 20% av försäljningspriset, efter avdraget för bankavgiften eller courtaget, som omkostnadsbelopp. Det betyder att du beskattas på resterande 80% av beloppet som ren vinst. Denna metod får användas för aktier eller marknadsnoterade aktieindexobligationer. Du får inte använda metoden på terminer och optioner, och inte heller på teckningsrätter, fondaktierätter eller inlösen- och säljrätter som du erhållit på grund av aktieinnehav.


Det är förmånligare att använda schablonmetoden jämfört med genomsnittsmetoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

SICAV
Är en förkortning för "Société d'Investissement à Capital Variable", eller investment company with variable capital som är en form av investeringsbolag. Dessa bolag har jämfört med svenska aktiebolag ett rörligt aktiekapital vilket gör att bolaget fungerar som en värdepappersfond. Dessa bolag kan förekomma i länder som i Luxemburg, Belgien, Frankrike och Malta. Många fonder som säljs i Sverige och är  registrerade i Luxemburg är SICAV.


Sidoordnad bokföring
Vid tillfällen då bolag anser att det är viktigt att utveckla eller precisera sin bokföring kan de skapa en sidoordnad bokföring. Konton som tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital kan vara föremål för sidoordnad bokföring. Exempel på sidoordnad bokföring:

Anläggningsregister - Byggnader, mark och inventarier m.m.
Kundreskontra - Register över kundfakturor och om dessa är betald, obetald m.m.
Leverantörsreskontra - Register över leverantörsfakturor och dess status


Skattesats

Förhållandet mellan skattebelopp och skatteobjekt. Anges i %. För privatpersoner är skattesatsen på inkomst på runt +/-30%.


Slaktvärde

Det värde som ett bolag har om verksamheten idag upphör och alla delar säljs ut, skulder betalas av och avvecklingskostnader dras av. Även nämnt som likvidationsvärde. Under andra halvan av 1900-talet var det många investerare som köpte upp bolag enbart för att slakta dem och därav göra en snabb vinst.


Slutdag

Sista dagen på optionskontraktet. Efter slutdagen upphör kontraktet att gälla.

Slutkurs
Är de köp- och säljkurser som gäller när börshandeln avslutas för dagen.

Specialfond
Fonder som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om investeringsfonder. Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder. Exempel på specialfonder är hedgefonder som har friare placeringsregler.

 

Split

Aktieuppdelning, aktiekapitalet ökar inte men antalet aktier gör det.

 

Spread

Är den skillnad som uppstår mellan den högsta köp- och lägsta säljkurs och då kallas skillnaden en spread eller kursintervall.

 

Stibor

Stockholm Interbank Offered Rate. Låneräntan på den interna bankmarknaden i Stockholm, bestäms dagligen via att ta fram medelvärdet på de svenska bankernas utlåningsränta.

 

Statsskuldväxel

Statsskuldväxlar ges ut av staten och är ett räntebärande värdepapper med en kortare löptid än ett år.

 

Strukturerad produkt

Ett värdepapper som består av flera olika typer av finansiella instrument. Vanliga strukturerade produkter är optioner och obligationer.

 

Säljorder

Uppdrag till fondkommissionären att sälja värdepapper.

 

Säljkurs

Är den lägsta kurs som någon är beredd att sälja för. Efter det att handeln har stäng så avser säljkurs det sista och det lägsta budet från säljsidan.

 

 

T


Teckningskurs

Det pris som ska betalas för att erhålla en nyemitterad aktie i en nyemission.

Termin

Terminshandel innebär ett avtal om köp respektive försäljning av en underliggande vara vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Denna försäljning sker till ett på förhand bestämt pris. Parterna i detta avtal är skyldiga att fullfölja avtalet. Bönder är en yrkesgrupp som ofta använder sig av terminshandel då kan säljer sina grödor före skörd till ett bestämt pris.

Tillväxtmarknadsfond
En fond som investerar minst 80% av fondens tillgångar i tillväxtmarknader, även kallade emerging markets. Brukar göra det möjligt för privatsparare att investera i länder eller bolag som annars inte hade varit möjligt.

Topplån

Ett lån som läggs ovanpå ett bottenlån. Avser ofta ett lån som har sämre villkor och högre räntekostnader än ett bottenlån.


Transaktion

Är en finansiell händelse vilket kan avse en insättning, uttag eller utbyte av pengar eller varor mellan två konton och eller parter. I en transaktion måste det alltid finnas två eller flera sidor involverade för att en transaktion ska kunna existera. En transaktion består därför alltid av en avsändare och en mottagare.

Transaktionellt ledarskap
Avser den traditionella ledaren eller chefen vilket använder belöningar och bestraffningar som verktyg att nå mål. Saknar ofta en karismatisk dragningskraft och är ofta en legal auktoritär och avser att leva upp till satta mål oavsett medel. Agerar ofta reaktivt när något redan har inträffat och sällan innan.


Transformativt ledarskap
Är en ledarskapsteori framtagen av James McGregor Burns. Avser de ledare som ``coachar´´ sina arbetare framåt mot deras mål och kan anses vara karismatisk och en inspiration för gruppen. En transformativ ledare avser att skapa harmoni, sprida laganda och pusha gruppen framåt utan belöningar eller bestraffningar. Denna ledartyp ser det bästa i människor och utnyttjar detta.  En ledare av denna typ kommer även försöka att nå företagets eller gruppens mål utan att detta påverkar individen negativt och är därför öppen för förhandling.Tull

Statlig importavgift på varor. Denna avgift varierar på vilken typ av varor som man vill importera och från vilket land man vill importera ifrån.


Tvångsinlösen

När en ägare äger mer än 90 % av aktierna i ett bolag så kan de begära att de återstående aktieägarna ska sälja sina aktier till dem. Denna form av begäran har även stöd i svensk lag.


U

Udda aktier
Avser en aktiepost som är mindre än en hel börspost. Se börspost.


Underliggande tillgång/Underliggande vara

Underliggande tillgång kan vara ett index, råvara, aktie eller annat värdepapper som optionen eller andra värdepapper följer. 

Underperform
Ett engelskt/amerikanskt uttryck som används för att beskriva ett värdepapper som har sämre utveckling än dess jämförelseindex. Det kan vara till exempel aktier, fonder eller tillgångar vilka av någon anledning har presterat sämre än marknaden. Vanligtvis är detta ett uttryck som man använder i sin analys av ett bolag, fond eller tillgång för att beskriva om det är säljläge i det specifika bolaget, tillgången eller branschen Se även outperform.


Utdelning

Den del av företagens vinst som aktieägarna får ta del av.

 

Utfärdare

Säljare av optionen. Åtar sig en skyldighet att köpa eller sälja den underliggande varan.

Utfästelse
Kan avse ett löfte om pension till en anställd eller dennes efterlevande. Kan även gälla före detta anställda och dess efterlevande. Vid köp av fastighet kan en utfästelse gälla löften eller garantier om att det inte finns dolda fel på fastigheten eller ingående egendom. Mer generellt avser detta att någon har tagit på sig ett ansvar och kan hållas juridiskt ansvarig för detta.

Utkontraktering

Outsourcing. Innebär att olika processer eller delar av bolagets verksamhet läggs ut på en eller flera utomstående parter istället för att hantera dem i egen regi. Se outsourcing.


Utlandsregistrerad fond
Fond som på grund av skatteskäl eller andra legala anledningar har valt att registrera sig utomlands.

Uttagskort

Ett kontokort som kan användas för uttag av kontanter från en elektronisk terminal. I Sverige slussades dessa ut under början av 2000-talet och ersattes av bankkort.

Utträdesprovision
Är en säljavgift som fonder brukar ta ut då fondsparare säljer sina fondandelar. Är normalt en avgift som tas ut för placeringar som är gjorda på under ett år. 

V

Valuta
Är ett betalningsmedel som två eller fler parter gemensamt har kommit överens om är acceptabelt vid betalning av varor eller tjänster. Valutor som är godkända kan förändras över tid och genom historien har det funnits många olika valutor som inte längre existerar. Idag finns det främst två kategorier av valutor och det är Fiat som utfärdas av en stat eller union och virtuella valutor.  Exempel på Fiat valutor är den amerikanska dollarn, den svenska kronan och den europeiska euron. Exempel på virtuella valutor är Bitcoin och Onecoin.

Valutaoption

Är en option med en valuta som underliggande tillgång.


Valutasäkrad fond

En valutasäkrad fond har som mål att via olika instrument skydda fondens tillgångar mot eventuella förändringar på valutamarknaden. I teorin innebär detta att oavsett vad som sker mellan växelkursen avseende den svenska kronan och den amerikanska dollarn kommer fondens innehav att behålla sitt värde trots att dollarn har gått från 8 kronor till 7 kronor.

Verifikation
Ett dokument som styrker att en affärshändelse har genomförts, ska ange vilken typ av affärshändelse och omfattning. En verifikation kan vara ett kvitto, en faktura, en lönespecifikation och eller någon annan form av dokument. En verifikation ska innehålla uppgifter om när affärshändelsen inträffade, vad den avser, dess belopp och motpart. Även korrigeringar i bokföringen ska styrkas med en verifikation vilket går under namnet korrigeringsverifikation.

Vinstdisposition

Avser hur fördelningen och användningen av ett aktiebolags nettovinst och eventuella disponibla vinstmedel kommer att användas. Beslutas av bolagsstämman och kan delas ut via en utdelning till bolagets aktieägare, avsättas till en fond eller överföras till ny räkning.


Vinst per aktie V/A

Bolagets vinst efter skatt dividerat med antalet utestående aktier. Om vinsten är 100 kronor och det finns sammanlagt 100 aktier så är vinst per aktie 100/100=1.


 

W

 

Warranter

En warrant är ett finansiellt derivatinstrument som är utfärdat på en specifik aktie eller börsindex med specifika villkor. Har ofta en löptid på en period på över ett år.

 

X

 

Y

Yngre aktier
Skatteteknisk term som avser aktier man vid försäljningstillfället har haft i mindre än två år.


 

Z

 

Å


Årlig avgift

Avser i detta fall det standardiserade måttet som är framtaget för att jämföra kostnaderna för fonder i  hela Europa. Årlig avgift används bland annat i fondernas faktablad och innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader. Avgiften tas ut varje dag löpande som du äger fonden och kostnaden är därav 1/365 av den totala avgiften varje dag.  Årlig avgift ersatte måttet TER under 2012.

I dagligt tal avser årlig avgift en kostnad som en tjänst tar ut för att få använda tjänsten eller ta del av dess utbud.


Årsredovisning

Rapport från bolaget om verksamheten och ekonomin.

 

Årsstämma

Är då alla aktieägare samt styrelse träffas i ett bolag. Här brukar de viktigaste besluten tas och även val av ny styrelse. En extra bolagsstämma kan inkallas vid viktiga ärenden som kräver snabba åtgärder.

Återbetalningsförmåga

Förmågan att kunna betala tillbaka ett lån.

Återinvesterade index
Är ett aktieindex där aktieutdelningar inkluderas i indexets värdeökningen. Ett svenskt avkastningsindex är till exempel OMXSGI. Se även avkastningsindex.
Ä


Ägare
Avser den fysiska eller juridiska personen som innehar en tillgång eller rätten till en tillgång. Ett ägande är vanligtvis bekräftat via ett kontrakt, avtal eller någon annan form av skriftlig handling.

Äldre aktier
Skatteteknisk term som avser aktier man vid försäljningstillfället har haft i mer än två år.


Ö

Överavkastning
När och om en fond eller aktie presterar bättre än dess referensindex så kan man kalla det överavkastning.

Överförsäkring
Om en privatperson har ett stort antal försäkringar så kan det finnas en risk för överförsäkring. Detta innebär kort att privatpersonen betalar avgifter för ett antal försäkringar som är onödiga eller täcker samma sak. Det är därför viktigt att ställa sig frågan eller ta reda på om den eller de försäkringar du redan har täcker det som du vill försäkra innan du tecknar en ny försäkring. Ibland kan även vissa försäkringar vara helt onödiga, vulkanförsäkring i Sverige kanske inte är det första man bör teckna.


Övertrassera

Att använda mer pengar än vad som finns tillgängligt på ett konto.

Överbelåning

Aktieägare som har belånat sina aktier kan vid ett snabbt kursfall bli överbelånade om aktierna som belånats inte utgör tillräcklig säkerhet för lånet. Kan rendera tvångsförsäljning. Överbelåning används även för att beskriva om ett hushåll har för höga skulder sett till dess ekonomi.

Överförmyndare

En person som vars uppgift är att granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Det finns en överförmyndare i varje kommun.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna