Svenska börser

Du kanske tror att det bara finns en enda svensk börs men detta är inte riktigt sant. Det har kommit och gått olika börser under den svenska finansiella historien och det har under flera tillfällen funnits ett flertal aktiva börser.

Idag har vi den största av dem som kallas Stockholms OMX men även mindre som First North, NGM-börsen, Nordic MTF, Spotlight Stock Market och Pepins. 

Förut var anledning för att vilja driva fler än ett börshus problemet med långsam kommunikation och manuell hantering av tusentals fysiska aktiebrev. Detta gjorde att det ofta fanns en lokal börs som skötte handel med värdepapper i de större städerna.

Med tiden har dock tekniken utvecklats vilket har gjort det möjligt att samla all handel under samma hus men varför finns det i sådana fall olika listor och börser än idag?

 

Anledningen varför det idag fortfarande finns olika börser och på dem olika listor är bland annat för att låta företag som inte riktigt är mogna för att handlas på den stora börsen där de stora företagen finns ska kunna växa i sin egen takt, men samtidigt låta människor köpa och sälja bolagets aktier. Det ökar även intresset för de mindre bolagen i ett tidigt skedde och kan underlätta framtida kapitalanskaffningar. 

Det har under de senaste åren blivit allt mer vanligt att mindre företag söker sig till dessa mindre plattformar och idag finns det runt 350 företag på dessa listor och det har blivit ett alltmer accepterat sätt att ta ett första steg mot börsen på. 

 

Stockholm OMX

Är idag den officiella svenska börsen och en av två auktoriserade börser där merparten av all handel med värdepapper i Sverige sker. Via Stockholm OMX sker handel med värdepapper som aktier, obligationer, optioner, terminer och warranter. Idag ägs Stockholmsbörsen av Nasdaq OMX Group. Det är också genom Stockholmsbörsen som du köper aktier via när du handlar aktier genom din bank eller mäklare.

 

Stockholmsbörsen är uppdelad i följande listor:
 

-Large Cap

Bolag med börsvärde på över en miljard euro.

-Mid Cap

Bolaget ska ha ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.

-Small Cap

Företag med ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro återfinns här.

-First North

Handelsplatsen First North är en så kallad MTF för mindre tillväxtföretag i Norden. Verksamheten drivs av samma företag som den övriga Stockholmsbörsen, men är inte en formell börs.

 

First North

First North är en inofficiell börs och har en hel del mindre bolag samlade där. Dessa bolagsaktier handlas genom samma handelssystem som Stockholmsbörsen och handeln ser precis ut som på den reglerade börsen. Det som förut främst skiljde First North från den övriga börsen var att Stockholmsbörsen inte ansvarade för övervakningen av dessa företag. Detta gjorde nämligen någon av de medlemmar som Stockholmsbörsen hade och dessa verkade då som sponsorer för det aktuella bolaget. Dessa ingick då ett avtal med det bolag som är i frågan och var då personligen ansvarig för att dessa bolag uppfyllde de krav som fanns. Idag så är detta ändrat och idag så har varje företag på First North en egen rådgivare eller en (Certified Adviser) och det är dessa som idag ser till att bolagen följer de lagar och regler som finns.

 

De krav som ställs på de bolag som vill listas på First North påminner om de som Stockholmsbörsen har i vanliga fall med lite mer anpassade regler som passar mindre bolag. Som exempel finns regler kring minsta antal handelpostägare (300 stycken och 5000 kronor minst per post) eller 10 % i allmän ägo av aktierna. First North ska ses som en Svensk/Nordisk tillväxtmarknad och ska därför behandlas efter detta. Idag finns runt 310 aktier på First North och dessa bolag är i vissa fall helt globaliserade med marknader över hela världen.

 

Spotlight Stock Market

Är en marknadsplats för aktier och är idag en relativt stor plattform för handel med aktier. Spotlight gick tidigare under namnet Aktietorget och har sedan 1998 drivit en handelsplats för aktier och andra värdepapper. Legalt sett fungerar Spotlight som en handelsplattform eller en MTF och står under tillsyn av finansinspektionen. Spotlight kan jämföras med NMG med den viktiga skillnaden att Spotlight inte är en auktoriserad börs. Spotlight Stock Market hjälper små bolag att skaffa ägarkapital från den aktieintresserade allmänheten genom att tillhandhålla ett system för handel med aktier i dessa företag. 2020 fanns det 180 bolag listade på Spotlights 3 olika listor, Noterade, Go Public och Spotlight Next.

 

Pepins

Pepins underlättar och organiserar handel i små bolag som vars storlek och ägande inte passar för daglig handel. Det rör ofta företag som vill underlätta det för sina aktieägare att sälja eller köpa företagets aktier på ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Handel i dessa aktier sker i den omfattning som företagen kan bestämma själva men i regel sker handeln en gång i månaden och då till ett pris som bestäms genom en auktionsmodell som då sätter det dagsaktuella priset som alla aktier handlas till. Det görs dock ibland undantag om det finns två parter, en sälj- och en respektive köpsida som vill förhandla om en aktiepost. Pepins gick tidigare under namnet Alternativa aktiemarknaden och agerar idag som en crowdfunding plattform med värdepappershandel.

Formellt är Pepins ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och det fanns 2020 runt 40 värdepapper på Pepins.

 

NGM-börsen

NGM-börsen eller Nordic Growth Market är Sveriges andra auktoriserade aktiebörs sedan 2003. På denna börs kan också mindre och yngre bolag börsnoteras.  Handeln på NGM sker elektroniskt och i realtid och följer ett strikt regelverk liknande det som Stockholmsbörsen har. I dagsläget finns det sammanlagt 10 000 olika värdepapper på NGM-börsen och ett växande antal noterade bolag.

 

De listor som finns idag på NGM-börsen

 

NGM Equity – plattform för regelrätt börsnotering

Nordic SME – plattform för listning av mindre bolag eller bolag i stark tillväxt

Nordic Pre Market – plattform för onoterade bolag som i framtiden vill in på en lista eller notera sig

Nordic AIF – En skräddarsydd lista för AIF-fonder

 

NGM Equity

NGM Equity är NGMs regelrätta lista för noterade börsbolag och passar de bolag som vill få tillgång till en specifik investerargrupp. Detta kan vara investerargrupper som kan vara av intresse men även institutioner och utländska investerare eller intressenter som bara kan handla noterade företag. Förutom detta så är en börsnotering en kvalitetsstämpel vilket gör det enklare att hitta nya investerare och affärspartners. För att noteras på NGM Equity så kvalitets testas företagen där styrningen testas, de ekonomiska systemen men även hur informations hanteras. Ett annat krav på bolaget är att det finns minst 300 ägare och att 10 % av bolagets aktier finns i allmän ägo.

 

Nordic - SME

Nordic SME är NGMs mindre lista och är en perfekt plats för mindre bolag att börja på då de inte är riktigt mogna för att ta det sista steget vilket en notering är. På Nordic-SME kan de fortsätta att växa och stärka sitt varumärke på marknaden innan flytt till den reglerade börslistan sker. Skillnaden mellan Nordic och Equity är relativt liten då bolagen genomgår samma process.

 

Nordic Pre Market

NPM passar de företag som har en ambition att börsnotera sitt bolag. På NPM får bolagen hjälp med de förberedelser som en börsnotering kräver som hur sköts kommunikation, vilka regler och lagar finns det. Men det erbjuder också en unik chans att bygga upp det varumärke man har innan den verkliga noteringen sker. De tre punkter som NPM lägger vikt på är utbildning, kapitalanskaffning genom synlighet och nya nätverk och rådgivning.

 

Nordic AIF

Nordic AIF skapades till följd av det AIFM-direktiv som trädde i kraft sommaren 2013. I Sverige implementerades direktivet genom en lag som bland annat innebär att AIF-förvaltare inte får marknadsföra AIF-fonder gentemot icke-professionella investerare utan ett marknadsföringstillstånd från Finansinspektionen. För att få ett marknadsföringstillstånd måste fonden dock vara börsnoterad (gäller ej specialfonder).


För att komma runt detta hinder så kan du notera dig på Nordic AIF vilket då ger dig ett alternativ som är snabbare och effektivare än en vanlig noteringsprocess. Detta då NGM använder sig av Finansinspektionens tillstånd som enda krav för att handlas via Nordic AIF, därav krävs ingen ytterligare granskning.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna