Exoiska optioner

Var vänlig notera att detta inte är en ingående text om de specifika optionerna utan mer av en grund att ta språng från på din resa in i

optionernas exotiska värld. 

Exotiska optioner är en skapelse av ekonomisk kreativitet och detta gör att utbudet av dem är nästintill oändlig. När behovet uppstår för en ny typ av option med en viss funktion skapar man helt enkelt en ny som passar marknadens behov. Detta gör att en ny grupp av optioner har uppstått från de mer traditionella optionerna som kallas exotiska optioner.

Det som främst skiljer en vanlig option från de mer exotiska optionerna är att man har skapat olika tilläggsvillkor vilka kan läggas till utöver de mer traditionella villkoren som en option ställer. Vi kommer nedanför gå igenom några av de vanligaste optionerna i gruppen exotiska optioner och kort beskriva vad som skiljer dem från vanliga optioner.

Notis: Alla exempel är beräknade som 1 enhet om inget annat anges, normalt handlas optioner om 100 eller 1 000. Alla exempel är exkl premie och eventuella avgifter.


Path-dependent
eller
Path-independent

Exotiska optioner kan delas in i två grupper och dessa två är path-dependent och path-independent. Vad som främst skiljer dessa två grupper från varandra är hur den underliggande tillgången påverkar optionen under dess livslängd.

För enkelhetens skull skulle man kunna säga att amerikanska optioner faller under gruppen path-dependent och europeiska optioner faller under path-independent. Detta då amerikanska optioner kan lösas in under hela dess löptid vilket gör att optionen är beroende av utvecklingen på den underliggande tillgången. En europeisk option kan dock bara lösas in på slutdagen vilket betyder att utvecklingen fram till dess nästan är ointressant. Därför kan man säga att path-dependent är en typ av amerikanska optioner och path-independent är en typ av europeiska optioner.

– Path-dependent:

Optioner som är path-dependent är i allra högsta grad beroende av hur den underliggande tillgången har utvecklats under optionens löptid. Man brukar säga att lookbacks, shouts, ladders, ratchets, choosers, asians och ryska optioner tillhör denna grupp. Även turbowarranter brukar räknas som path-dependent.


– Path-independent:
Optioner som är path-independent är enbart beroende av hur den underliggande tillgången har utvecklats fram till ett bestämt datum. Detta datum brukar inte sällan även vara optionens slutdag. Till denna grupp brukar binära optioner, compounds och eller multi asset-optioner räknas.


OTC-handel
Exotiska optioner handlas idag via OTC eller over the counter mellan mäklarfirmor, banker eller andra institut och inte via någon auktoriserad börs. Detta gör att handeln med dessa värdepapper är svårare att genomföra än vad det är att köpa och sälja aktier, fonder eller vanliga optioner. Vanligtvis finns det ingen aktiv marknad och spreaden mellan köp- och säljkurser kan variera kraftigt. Därför bör investerare vidta extra försiktighet innan de börjar handla med exotiska optioner.


Path-dependent

Lookback optioner
Ibland kan det vara att du som investerare har en stark framtidstro på ett bolag och dess aktie men du är inte säker på när det är rätt tillfälle för att agera. Då kan du dra nytta av en lookback option.

Dessa optioner saknar nämligen ett fast lösenpris och prissätts efter den lägsta eller högsta kursnoteringen för den underliggande tillgången under optionens löptid. Detta ger er som innehavare av nämnd köp- eller säljoption en garanti att ni får köpa den underliggande tillgången till det mest fördelaktiga priset utan att själv behöva pricka in det bästa köp- eller säljtillfället.

Huvudpunkter:

 Minimerar osäkerhet: Då innehavaren kan gå tillbaka och begära ett högre lösenpris.
OTC: Handeln sker bara via OTC.
Hög premie: Premien är ofta väldigt hög vilket leder till liten potentiell vinst.


– Lookback köpoption:


Denna option ger dig rätten att köpa den underliggande tillgången till det lägsta priset som noterats under löptiden.


– Lookback säljoption:

Denna option ger dig rättan att sälja den underliggande tillgången till det högst noterade priset under löptiden.

Fast eller rörlig lookback
Lookback optioner kan delas in i två olika typer och dessa är fasta eller rörliga. Skillnaden mellan dem är att fasta lookback-optioner fixeras vid ett värde den dag den skapas medan rörliga lookback-optioner får ett fixerat värde på slutdagen.

Exempel 1:
Låt oss säga att det högsta värdet är 150 kronor och det lägsta värdet är 100 kronor för en tillgång under optionens löptid.

Fast:
Låt oss säga att priset på en underliggande tillgång vid köp är 100 kronor och att det högsta priset på denna tillgång under löptiden är 150 kronor. När optionen sedan går till lösen på slutdagen har tillgången gått ned till 100 kronor igen. Då har innehavaren rätten att begära avräkning på 150 - 100 och således göra en vinst på 50 kronor.

 Rörlig:
Låt oss säga att priset på den underliggande tillgången är som lägst värd 100 kronor under löptiden men att den på slutdagen är värd 150 kronor. Då har innehavaren rätten att begära avräkning på 150 - 100 och således göra en vinst på 50 kronor.

Exempel 2:
Låt oss nu säga att det högsta värdet är 150 kronor, det lägsta värdet är 100 kronor under löptiden och värdet på slutdagen är 125 kronor.

 Fast:
För en fast lookback kommer värdet vara detsamma som i föregående exempel. Värdet vid köp är 100 kronor och högsta värdet är 150 kronor under löptiden. Innehavaren har rätten att begära avräkning på 150 - 100 och således göra en vinst på 50 kronor.


 Rörlig:
För en rörlig lookback blir dock värdet 25. Detta då det lägsta värdet är 100 kronor under löptiden och värdet vid slutdag är 125 kronor. Då har innehavaren rätten att begära avräkning på 125 - 100 och således göra en vinst på 25 kronor.

Nackdelar med lookback

  Nackdelen med lookback optioner är att du som innehavare betalar en väldigt hög premie för att kunna garantera en fördelaktig köp- eller säljkurs. Detta betyder att om inte priset på den underliggande tillgången rör sig tillräckligt under löptiden kommer eventuell vinst ätas upp av premien.  Shout
  Innehavaren av en shout option har rätten att när som helst under löptiden låsa in priset på den underliggande tillgången till ett fördelaktig pris men behåller rätten att ta del utvecklingen framåt.

  Detta gör att innehavaren kan i förtid försäkra sig om en vinst och skydda sig mot en oväntad rekyl eller negativ utveckling från det att man gjorde en ``shout´´. I de flesta fall får innehavaren även utnyttja sin rätt att fixera priset mer än bara en gång.

  Huvudpunkter:

   Fixerat pris: Innehavaren kan låsa lösenpriset när som helst.
   Lösa villkor: Villkoren för en shout option kan förhandlas.
   Flexibilitet kostar: Innehavaren får betala en hög premie för att kunna låsa in priset.   Shout köpoption:

  Optionen ger innehavaren rätt att när som helst låsa in lösenpriset på optionen till vilket pris innehavaren kan sälja den underliggande tillgången till. Kan fortfarande gynnas av en prisuppgång fram till slutdagen.


  – Shout säljoption:

  Optionen ger innehavaren rätt att när som helst låsa in lösenpriset på optionen till vilket pris innehavaren kan köpa den underliggande tillgången till. Kan fortfarande gynnas av en prisnedgång fram till slutdagen.


  Exempel:

  – Köp
  Låt oss säga att säga att priset på den underliggande tillgången vid köp är 100 kronor och att priset under löptiden går till 150 kronor. Vid detta tillfälle kan innehavaren fixera priset till 150 kronor och är då garanterad en vinst om 50 kronor. Om priset vid slutdagen är 125 kronor har innehavaren fortfarande rätt till 50 kronor och om priset skulle vara 175 kronor blir vinsten 75 kronor.

  – Sälj
  Låt oss nu säga att priset på den underliggande tillgången vid köp är 100 kronor och att priset under löptiden går till 50 kronor. Vid detta tillfälle kan innehavaren fixera priset till 50 kronor och är då garanterad en vinst om 50 kronor. Om priset vid slutdagen är 75 kronor har innehavaren fortfarande rätt till 50 kronor och om priset skulle falla ytterligare till 25 kronor blir vinsten 75 kronor.

  Nackdelar med shout
  Nackdelen med shout optioner är att du som innehavare får ofta betala en väldigt hög premie för att kunna köpa optionen men även för varje gång man utnyttjar sin rätt att göra en shout. Detta gör att många tyvärr brukar göra en shout för mycket i jakten efter en garanterad vinst.


  Ladder
  Ladder optioner påminner mycket om shout-optioner men till skillnad från dem har ladder optioner fasta inlåsningsnivåer eller trappor vilket vinsten kan låsas in vid.

  Premien för dessa optioner kommer att öka i stigande takt beroende på hur många nivåer det finns och till vilka spann dessa är satta.

  Huvudpunkter:

  – Till skillnad mot en shout-option består en ladder-option av olika inlåsningsnivåer eller tranchers vilket garanterar en vinst vid passerad nivå.
  – Ladders kan anses säkrare än vanliga optioner då de ``garanterar´´ en vinst bara optionen passerar en inlåsningsnivåer under dess löptid.
  – Premien brukar tyvärr vara dyr för en ladder option.

  Exempel:

  – Köp
  Låt oss säga att du köper en option där priset på den underliggande tillgången är 40 kronor och där inlåsningsnivåerna är satta till 50, 60 eller 70 kronor. Om den underliggande tillgången skulle under löptiden nå ett pris om 65 kronor, har du som innehavare rätt till 20 kronor i vinst vid slutdagen. Detta oavsett om den underliggande tillgången skulle på slutdagen handlas för 50 kronor.

  – Sälj
  Låt oss säga att du köper en option där priset på den underliggande tillgången är 40 kronor och där inlåsningsnivåerna är satta till 35, 30 eller 25 kronor. Om den underliggande tillgången skulle under löptiden nå ett pris om 31 kronor, har du som innehavare rätt till 5 kronor i vinst vid slutdagen. Detta oavsett om den underliggande tillgången skulle på slutdagen handlas för 40 kronor.

  Nackdelar med ladder
  Nackdelen med ladder optioner är inte lika hög som den är med shout optioner då villkoren innan köp är relativt tydliga innan. Dock innebär inlåsningsnivåerna en extra säkerhet vilket betalas via en högre premie.


  Ratchet
  Ratchet eller Cliquet optioner är en optionstyp där du i förväg bestämmer vilket eller vilka datum som vinsten för en köp- eller säljoption ska låsas in för att sedan börja om på denna nivå inför nästa period.


  Dessa datum kallas reset dates och desto fler datum du väljer desto högre premie.

  Huvudpunkter:

  Ratchet optioner är en serie av at the money (ATM) optioner vilket antingen är köp eller sälj och där den nya optionen blir aktiv när den äldre går till lösen.
  Det totala premien och reset dates är kända från början.
  Innehavaren kan välja att få betalningen vid varje optionslösen eller när den sista optionen går till lösen.


  Exempel:

  Låt oss säga att du köper en 3 årig option där datumet för lösen varje år är den 1 januari. Det första året är nivån satt till 1000 kronor och när vi når slutdagen för denna option står kursen i 1100 kronor. Detta betyder att din vinst är 100 kronor och att optionen som nu tar vid kommer att börja på 1100 kronor.

  Låt oss då anta att under år 2 sker en finanskris och när vi nu ska kontrollera värdet inför slutdagen har värdet sjunkit till 800. Detta betyder att optionen för år 2 är värdelös. Din förlust stannar vid premien men inför år 3 startar värdet på 800 kronor.

  När vi nu sedan summerar år 3 ser vi att börsen har gått upp kraftigt och värdet i den underliggande tillgången är nu värd 1300 kronor. Detta betyder att din vinst för det tredje året är hela 500 kronor.

  Innehavaren av en ratchet kan välja mellan att få vinsten utbetald vid varje lösen eller i en klumpsumma när sista optionen går till lösen.


  Nackdelar med ratchet
  Premien för en ratchet är normalt väldigt hög och inte sällan kan den landa på flera procent. Detta gör att innehavaren av en ratchet måste ha en stark tro på att den underliggande tillgången kommer att gå starkt uppåt under en lång period. 


  Chooser
  Chooser är en option vilket vid tecknandet varken är en köp- eller en säljoption. Optionen tillåter nämligen innehavaren att på slutdagen bestämma vilken av dem det är.

  Optionen har vanligtvis samma lösenpris och exakt samma slutdag oavsett vad valet blir.

  Huvudpunkter:

  – Innehavaren kan på slutdagen bestämma om det är en köp- eller säljoption.
  – Premien är väldigt dyr för en Chooser.
  – Chooser optioner är vanligtvis av europeisk typ och har därför ett bestämt lösenpris och en bestämd slutdag oavsett vad innehavaren väljer att göra på slutdagen.


  Exempel:

  – Köp
  Låt oss säg att du köper en option där lösenpriset är 100 kronor och slutdagen är 6 månader senare. På slutdagen är den underliggande tillgången värd 120 kronor. Du väljer då att nyttja optionen som en köpoption och tar vinsten om 20 kronor.

  – Sälj
  Låt oss säga att du köper samma option där lösenpriset fortfarande är 100 kronor och slutdagen är 6 månader senare. På slutdagen är den underliggande tillgången värd 80 kronor. Du väljer då att nyttja optionen som en köpoption och tar vinsten om 20 kronor.

  Nackdelar med chooser

  Då chooser optioner ger innehavaren en stor fördel till följd av att kunna välja vilken typ optionen är på slutdagen innebär denna valmöjlighet ofta en högre premie. Korta chooser optioner brukar vara väldigt dyra medan långa brukar vara i relation med vanliga optioner.


  Asiatiska optioner

  En asiatisk option eller även kallad genomsnitts option ger innehavaren rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett genomsnittspris som har mätts upp under en tidsperiod. Detta kan jämföras med amerikanska och europeiska optioner där den potentiella avkastningen beror på ett enda spotpris.

  Det faktum att asiatiska optioner använder sig av genomsnittspriset under en specifik period gör att risken är väsentligt mycket lägre för denna optionstyp då optionen inte påverkas lika mycket av marknadens kortsiktiga volatilitet. Denna säkerhet gör även att denna optionstyp ofta har ett lägre pris än vanliga vanilla optioner.

  Asiatiska optioner används bland annat som ett skydd för valutafluktuationer av företag.

  Huvudpunkter:

  – Företag kan använda sig av denna optionstyp för att undvika stora prisförändringar i valutor eller råvaror vilka kan påverka verksamheten negativt.
  – Minskar risken för enskilda prispunkter vilka annars skulle kunna påverka optionen negativt.
  – Minskar risken i exponering mot volatila tillgångar.
  – Minskar risken i illikvida tillgångar med liten handel.


  Exempel:


  – Köp
  Låt oss säga att du köper en asiatisk köpoption med lösenpris om 100 kronor och där slutdagen är om 90 dagar. Under denna 90 dagars period kommer priset på den underliggande tillgången mättas 3 gånger, vid 30, 60 och 90 dagar.

  Vi konstaterar att under denna period att genomsnittet är 110 + 105 + 100 = 105. Vinsten blir då 5 kronor.

  – Sälj
  Låt oss säga att du köper en asiatisk köpoption med lösenpris om 100 kronor och där slutdagen är om 90 dagar. Under denna 90 dagars period kommer priset på den underliggande tillgången mättas 3 gånger, vid 30, 60 och 90 dagar.

  Vi konstaterar att under denna period att genomsnittet är 105 + 100 + 110 = 105. Då värdet är 105 kommer optionen förfalla värdelös.


  Nackdelar med asiatiska
  Då asiatiska optioner använder sig av ett genomsnittligt värde för att beräkna värdet på den underliggande tillgången riskerar innehavaren att förlora en del av uppgången i den underliggande tillgången om den skulle rusa under slutet av löptiden. Detta i utbyte mot en viss säkerhet om värdet skulle rasa i slutet av löptiden.

  Ryska optioner

  Ryska optioner är en hybrid av strukturerna för en amerikansk och en lookback option vilket löper utan någon förutbestämd slutdag och löptiden är därför i teorin oändlig.

  Ryska optioner ger innehavaren rätten att på valfri dag lösa in optionen till det pris som motsvarar det högsta eller lägsta värdet på den underliggande tillgången under hela den gångna löptiden.

  Problemet med ryska optioner är dock att de främst används som ett akademiskt exempel och inte i praktiken. En anledning för detta är att uppsidan är väldigt limiterad för en utfärdare men näst intill obegränsad för en innehavare.


  Huvudpunkter:

  – Ryska optioner är lookback optioner utan någon slutdag.
  – Denna option är främst av akademiskt intresse då de troligtvis aldrig kommer att användas i större skala.
  – Premien för en rysk option skulle troligtvis vara skyhög.


  Exempel:

  Låt oss säga att du köper en rysk köpoption med lösenpris 100 kronor och där slutdagen är som vi tidigare har
  konstaterat är obestämd. När den underliggande tillgången sedan når priset 110 kronor har ni som innehavare rätt att begära lösen eller så kan ni invänta ett högre pris.

  Om istället priset på den underliggande tillgången skulle gå ned till 105 kan ni fortfarande begära att lösa optionen till 110 kronor eller så kan ni vänta till att värdet går upp ytterligare. Valet är helt upp till innehavaren.

  Nackdelar med ryska

  Ryska optioner är dessvärre mer av en akademisk nyfikenhet och inte något som används i praktiken. Om det mot all förmodan skulle finnas en rysk option ute på marknaden kan du räkna med att premien kommer vara skyhög.

  Bermuda optioner
  Denna optionstyp tillåter innehavaren att vid ett bestämt datum varje månad begära lösen. Detta kan bland annat vara bestämt till den sista dagen på månaden är lösendag.

  Denna funktion ger innehavaren en viss flexibilitet vilket annars inte hade varit möjligt med en europeisk option.


  Huvudpunkter:

  – Optionen ger innehavaren rätt till lösen vid ett bestämt datum varje månad under en specifik löptid.
  – Lösenpris är förutbestämt.
  – Premien brukar vara lägre jämfört med amerikanska optioner men högre än för europeiska.

  Exempel:


  Låt oss säga att du köper en bermuda köpoption för en underliggande tillgång vilket är värt 300 kronor.

  Enligt optionens villkor kan innehavaren begära lösen den första varje månad under 6 månader. Om innehavaren inte begär lösen under denna period kommer den att automatiskt lösa ut vid slutdagen.

  Om värdet på den underliggande tillgången under denna period skulle handlas högre än 300 kronor har innehavaren rätt att begära lösen den första dagen varje månad. Låt oss då säga att värdet månad 3 passerar 350 kronor. Nu har innehavaren rätt att begära lösen och göra en vinst om 50 kronor.

  Men om värdet skulle fortsätta och gå upp och passera 400 kronor har innehavaren redan förbrukat sin rätt och går därmed miste om ytterligare 50 kronor.

  Nackdelar med bermuda:

  Det är ofta svårt att få tajmingen korrekt när man ska begära lösen för en option och bermuda optioner har ett relativt litet fönster för att ta detta beslut. De brukar även kosta mer än vanliga europeiska optioner.


  Barriär optioner
  Barriär optioner är en optionstyp där utbetalningen beror på om den underliggande tillgången någon gång under optionens löptid når eller passerar en förutbestämd nivå.

  De vanligaste typerna av barriär optioner är rebate optioner, turbowarranter och parisian optioner.

  Dessa optioner kan delas in i främst två grupper:

   Knock-out
   Knock-in

  Knock-out:
  Denna typ kommer att gå till lösen om den underliggande tillgången kliver över ett värde eller om den sjunker under ett värde.

   Up and out: När underliggande tillgång stiger till eller över ett förutbestämt värde knockas optionen. Efter det är den värdelös.
   Down and out: När underliggande tillgång sjunker till eller under ett förutbestämt värde knockas optionen. Efter det är den värdelös.

  Knock-in:

   Up and in: Optionen börjar enbart att existera när den underliggande tillgången stiger till eller över ett värde. Innan dess är optionen värdelös.
   Down and in: Optionen börjar enbart att existera när den underliggande tillgången sjunker till eller under ett värde. Innan dess är optionen värdelös.


  Huvudpunkter:

  – Barriär optioner går till lösen när de når eller passerar en förutbestämd nivå.
  – Kan användas för att hedga positioner i underliggande aktier.
  – Delas vanligtvis in i två typer: Knock-out och Knock-in barriärer.


  Exempel:

  Up and out
  Låt oss säga att du köper en option med lösenpris 80 kronor och med en knock på 100 kronor. Vid skapandet av optionen var priset på den underliggande tillgången 75 kronor. Under löptiden stiger värdet på den underliggande tillgången över 100 kronor, optionen kommer nu knockas och den förfaller därmed värdelös. Detta oavsett om värdet på den underliggande tillgången skulle passera 80 kronor efter knock.


   Down and out
  Låt oss säga att du köper en option med lösenpris 100 kronor och med en knock på 80 kronor. Vid skapandet av optionen var priset på den underliggande tillgången 95 kronor. Under löptiden går värdet på den underliggande tillgången under 80 kronor, optionen kommer nu knockas och den förfaller därmed värdelös. Detta oavsett om värdet på den underliggande tillgången skulle passera 100 kronor efter knock.

  – Up and in
  Låt oss säga att du köper en option med lösenpris 80 kronor och med en knock på 100 kronor. Vid skapandet av optionen var priset på den underliggande tillgången 75 kronor. Innan denna option ska gälla måste den gå upp till 80 kronor. Om den inte når eller passerar 100 kronor men ändå når lösenpriset om 80 kronor på slutdagen kommer den att förfalla värdelös.

   Down and in
  Låt oss säga att du köper en option med lösenpris 100 kronor och med en knock på 80 kronor. Vid skapandet av optionen var priset på den underliggande tillgången 95 kronor. Innan denna option ska gälla måste den gå ned till 80 kronor. Om den inte når eller passerar 80 kronor men ändå når lösenpriset om 100 kronor på slutdagen kommer den att förfalla värdelös.  Path-independent  Binära/Digitala optioner

  Binära, binary, digitala optioner eller ``allt eller inget optioner´´ ger innehavaren rätt till en förutbestämd avkastning om optionen noteras över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset.

  Binära optioner ger dig ofta möjligheten att kunna spekulera i en kursrörelse i de flesta tillgångarna som finns på den finansiella marknaden men majoriteten av handeln sker främst inom aktier, valuta och råvaror

  Dock innebär binära optioner en väldigt hög risk då de ofta handlas som allt eller inget optioner där utfallet bara kan bli två möjliga utfall. Om du lyckas kommer du få en avkastning som motsvarar en krona för varje investerad krona. Men om du gör en dålig affär så kan du förlora hela det investerade kapitalet. Handel med binära optioner är även inte lika hårt reglerad som vanlig optionshandel.


  Löptiden för binära optioner är ofta maximalt på några minuter men inte sällan är start, löptid och sluttid inom ett span på några få sekunder vilket gör att handeln är oerhört snabb.

  Det som dock kan locka med binära optioner är att du inte kan förlora mer än vad optionen kostar och förlusten är därför i viss form begränsad.

  Huvudpunkter:


  Binära optioner kan innebära stora vinster men även stora förluster.

  Binära optioner är inte långsiktiga investeringar utan kan gå till lösen inom sekunder.

  Handeln sker dygnet runt och i majoriteten av alla tillgångar.
  Binära optioner brukar jämföras med casinoverksamhet och skydden är tyvärr få för den som förlorar sitt kapital.

  Exempel:

  – Köp
  Låt oss säga att du köper en option i olja för 10 kronor en dag då priset är på 9 kronor och där villkoret är allt eller inget och för detta betalar du 50 öre på kronan. Om du har rätt och optionen stänger på 10 kronor kommer du att tjäna 50 öre per kontrakt.

  Om du har fel kommer du att förlora 50 öre per kontrakt.

  – Sälj
  Låt oss säga att du köper en option i olja för 9 kronor en dag då priset är på 10 kronor och där villkoret är allt eller inget och för detta betalar du 50 öre på kronan. Om du har rätt och optionen stänger på 9 kronor kommer du att tjäna 50 öre per kontrakt.

  Om du har fel kommer du att förlora 50 öre per kontrakt.

  Nackdelar med binära:
  Då binära optioner ofta är en allt eller ingen option och har korta löptider kan man som investerare förlora stora summor pengar under kort tid. Premien är väldigt hög och kan ibland vara på 30-50% av värdet.

  Compound optioner

  En compound option är en option på en option vilket betyder att innehavaren har rätten att införskaffa en annan option till ett bestämt pris vid ett förutbestämt datum längre fram och alltså inte en real tillgång.

  Compound optioner kan användas för att förlänga livslängden på en position i en underliggande tillgång, genom att innehavaren kan  använda livslängden i både compound optionen och den underliggande optionen till fullo.

  Detta i kombination med att premien brukar vara lägre för den första optionen vilket innebär att innehavaren kan välja att avsluta sin position i förtid genom att inte köpa den andra optionen och därför undvika betala premien för båda. Gör compound optioner väldigt intressanta.

  En Compound option är intressant för dem som vill spekulera i volatiliteten av volatiliteten eller kanske mer korrekt, hastighet som den underliggande tillgångens pris utvecklas över tid på grund av dess hävstångseffekt. Denna option kan även användas av större företag vilka bedriver försäljning i olika valutor för att säkra kassaflödet.


  Från ett mer riskmanagement synpunkt kan en compound option användas för att minimera risken i en enskild options

  skyddsförmåga avseende risk. Detta kan bland annat vara intressant på valuta eller räntemarknader. På husmarknaden kan en Put on a call eller en Call on a put användas för att minimera risken för att räntenivån skulle ändras mellan en inteckning och leveransdatum.

  Huvudpunkter:

  – En Compound option är en option vilket har en option som underliggande tillgång.
  – Compound optioner kan ha två olika lösenpris och två olika slutdatum.
  – Compound optionens premie är uppdelad mellan de två optionerna och om du väljer att inte nyttja den underliggande optionen kommer du inte behöva betala hela premien.
  – Compound optioner används främst på valuta och räntemarknaden.


  Compound optioner kan delas upp i fyra olika grupper och dessa är:


   Call on a call
  Call on a put
  Put on a put
   Put on a call


  – CoC
  En Call on a Call option ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att via en köpoption köpa en underliggande köpoptionen vid lösendagen. Denna nya köpoption kan sedan gå till lösen samma dag eller vid ett datum längre fram i tiden, detta varierar från option till option och anges i villkoren.  En Call on a call option är generellt av amerikansk typ där priset följer utvecklingen i den underliggande tillgången.


  Exempel:

  För investeraren innebär en Call on a call att investeraren har rätten att vid låt oss säga den 31 maj köpa en köpoption där den underliggande tillgången är 100 aktier i bolag A vilket går till lösen den 31 juli med ett pris om 10 kronor per aktie. Om du skulle välja att inte utnyttja din rätt förfaller den underliggande optionen värdelös och du låser in din förlust till den betalda premien för den första optionen.

  Att notera är dock att det alltid är värdet på den underliggande tillgången som bestämmer värdet på den andra optionen. Om aktien vid lösen för den första optionen skulle handlas kring 8 kronor är den andra köpoptionen värdelös och värdet är 0. Vid 10 kronor är den break-even och vid 11 kronor är den värd 1 krona. Dock kan det vara värt att fortfarande köpa den andra köpoptionen fast den är värd 0 om man som investerare fortfarande tror att den underliggande tillgången kan öka i värde fram till lösen den 31 juli.


  – CoP
  En Call on a put är en köpoption som ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa den underliggande säljoptionen vid lösendag. Denna nya säljoption kan sedan gå till lösen samma dag eller vid ett datum längre fram i tiden, detta varierar från option till option och anges i villkoren. En Call on a put option är generellt av amerikansk typ där priset utvecklas i motsatt riktning jämfört med den underliggande tillgången.


  Exempel:

  Låt oss säga att vi är ett medelstort företag vilket planerar att lägga bud på ett stort byggprojekt. Dock kommer betalningen ske i Euro när projektet är slutfört vilket medför en valutarisk. Företaget kan då köpa en Call on a put för att skydda sig mot eventuella nedgångar i Euron relativt mot den svenska kronan, detta genom att låsa in priset på 10 kronor per Euro. Om Euron skulle falla under 10 kronor har bolaget skyddat sig mot denna nedgång eftersom de fortfarande har rätten att sälja Euron för 10 kronor per Euro.

  Detta innebär att om vi har en CoP där löptiden för den första köpoptionen är 6 månader och löptiden för den andra säljoptionen är 6 månader ( 6+6 = 12 ) skyddar vi oss på två sätt, först och främst om vi skulle förlora budet har vi skyddat oss i utbyte mot en liten kostnad till skillnad mot en vanlig säljoption och om vi vinner kontraktet har vi ett skydd som vi kan förlänga efter 6 månader eller låta optionen förfalla.

  För investeraren innebär en Call on a put att investeraren har rätten att vid låt oss säga den 31 maj köpa en säljoption där den underliggande tillgången är 100 aktier i bolag A vilket går till lösen den 31 juli med ett pris om 10 kronor per aktie. Om du skulle välja att inte utnyttja din rätt förfaller den underliggande optionen värdelös och du låser in din förlust till den betalda premien för den första optionen.

  Viktigt att notera är att den underliggande tillgångens värde påverkar denna option i motsatt riktning. Om den underliggande tillgången sjunker i pris ökar optionens värde och tvärtom.

  Om aktien vid lösen för den första optionen skulle handlas kring 12 kronor är den andra säljoptionen värdelös och värdet är 0. Vid 10 kronor är den break-even och vid 8 kronor är den värd 2 kronor. Dock kan det vara värt att fortfarande köpa den andra säljoptionen fast den är värd 0 om man som investerare fortfarande tror att den underliggande tillgången kan sjunka i värde fram till lösen den 31 juli.  – PoP
  Innehavaren av en Put on a Put har rätten men inte skyldigheten att sälja den underliggande säljoptionen på lösendagen. Denna nya säljoption kan sedan gå till lösen samma dag eller vid ett datum längre fram i tiden, detta varierar från option till option och anges i villkoren. En Put on a put option är generellt mer populär på den europeiska marknaden och är generellt av Europeisk typ där priset utvecklas i samma riktning som den underliggande tillgången.

  Denna option brukar vara ett utmärkt instrument att använda om investeraren har en måttlig positiv syn på den underliggande tillgången men är osäker på hur den kommer att röra sig de kommande månaderna.

  Då detta enbart är en option vilket inte har ett praktiskt användningsområde används den enbart inom finansiell handel eller trading.  – PoC
  Innehavaren av en Put on a Call har rätten men inte skyldigheten att sälja den underliggande köpoptionen vid lösendagen. Denna nya köpoption kan sedan gå till lösen samma dag eller vid ett datum längre fram i tiden, detta varierar från option till option och anges i villkoren

  En Put on a call option är generellt mer populär på den amerikanska marknaden och är generellt av amerikansk typ.

  Denna option brukar fungera som ett utmärkt instrument att använda om investeraren har en negativ syn på den underliggande tillgången. Priset på denna option beter sig precis som en CoP, vilket betyder att en förändring i den underliggande tillgången har en motsatt effekt på optionen.

  Exempel:

  Företag eller investerare kan använda Put on a call för att på lånemarknaden minimera ränterisken som uppstår under tidsperioden för när inteckningen sker och när den faktiska leveransen genomförs.


  Nackdelar med compound:

  Fördelen med en compound option jämfört med vanliga optioner är att de erbjuder en stor hävstång men till ett lägre pris än en vanlig option. Det ska dock noteras att om båda optionerna går till lösen kommer den totala premien för dessa två lösen bli högre än vad premien är för en vanlig option.  Rainbow
  En Rainbow option är till skillnad från en vanlig option inte knuten till en enskild underliggande tillgång utan kan vara knuten till två eller fler tillgångar. Dock ska vi inte förväxla rainbow optioner med basket eller spread optioner vilka tillhör gruppen rainbow optioner.

  En Rainbow option består oftast av en kombination av köp- och eller säljoptioner, detta för att öka riskspridning för innehavaren.

  En fördel med Rainbow optioner är att du kan använda dessa till att byta aktier från ett bolag till ett annat men tekniskt sätt bara göra en affär. Om du till exempel äger Swedbank men vill köpa Nordea, då kan du ställa ut en Rainbow option som gör detta byte möjligt genom att kombinera en köp- säljoption.

  Huvudpunkter:

  – Rainbow optioner används nästan uteslutande av
  institutionella investerare och det är sällan privata investerare kan köpa dem. 
  – Om de används rätt kan innehavaren köpa en tillgång och sälja en annan genom att ställa ut en kombination av köp- och säljpositioner.
  – Erbjuder i teorin en oändlig möjlighet att kombinera olika värdepapper och tillgångar.


  De vanligaste formerna av Rainbow optioner är Best of och Worst of optioner.


  – Best of
  Hos denna Rainbow option löses den bästa underliggande tillgången in på lösendagen.

  Exempel:

  Låt oss säga att vi vill i teorin satsa pengar på V75 och enbart det första loppet. En rainbow option skulle i detta fall kunna tillåta oss att välja ut 3 av loppets favoriter och därav hedga vårt bet. Det kommer därav inte spela någon roll vilken av dessa som vinner bara de samtliga kommer topp 3. Om en av dem eller samtliga skulle misslyckas att komma topp 3 kommer optionen förfalla värdelös, men om de kommer topp 3 spelar placeringen ingen roll. Innehavaren vinner oavsett inbördes placering.

  Om vi istället tittar till aktiemarknaden kan vi använda en rainbow för att skapa en korg av 10 aktier. Låt oss säga att denna option kommer enbart ``betala´´ innehavaren den procentuella avkastningen för de 3 bästa aktierna i portföljen. Då kan det vara en fördel för innehavaren om 1 eller 3 av aktierna under perioden rusar eftersom det är dessa som kommer att dra upp den potentiella avkastningen.


  – Worst of
  Denna option är raka motsatsen mot den ovanstående. Denna löser bara in den tillgång som har utvecklats sämst.

  Nackdelen med denna option är dessa har en tendens att bli oerhört invecklade, vilket i sin tur kan göra det svårt att väga in den aktuella risken och belöningen vid en analys. 


  Exempel:

  Ta exemplet för V75 igen från ovan men nu det omvända. Denna gång ska vi försöka välja ut de 3 sämsta hästarna. Vilket ironiskt nog kan bli mycket svårare att göra än att välja ut de 3 främsta favoriterna. Hur ska vi förhålla oss till dem som börjar galoppera eller idag kanske inte är på topp?

  När det kommer till aktier kan det även här vara svårt att peka ut vilka bolag eller aktier vilka kommer att gå sämre än övriga under en relativt kort period. Visserligen kan vissa branscher genomgå stora förändringar eller stålbad men hur eller vilka bolag ska man välja ut för att kunna få fram 10 bolag som ska gå dåligt de kommande 6 månaderna?

  Nackdelar med rainbow:
  En rainbow kan i teorin skapas enligt oändliga kombinationer med alla möjliga olika underliggande tillgångar vilket kan vara positivt men denna frihet gör det även svårt att finna en passande köpare. Det gör det även i många fall teoretiskt omöjligt att finna en andrahandsmarknad då optionerna ofta är skräddarsydda enligt ett enskilt syfte.


  Quantity-Adjusting optioner

  En Quantity-Adjusting eller Quanto option är främst en kontantavräknad valutaoption vilket har en fast valutakurs för en annan valuta än vad optionens underliggande tillgång är utställd för.

  Kortfattat vad detta betyder är att en investerare kan köpa tillgångar på en utländsk marknad beräknad i en annan valuta och använda denna option som skydd mot eventuella valutafluktuationer. När optionen väl går till förfall kommer innehavaren att få betald i önskad valuta till den förutbestämda valutakursen.

  Huvudpunkter:

  Quanto optioner kan användas för att minimera valutarisken.
  – Populärt värdepapper i marknaden för väder och energi.
  – I teorin kan denna fondgrupp användas i en oändlig olika kombinationer för mer eller mindre alla typer av tillgångar vilka löper en växelkursrisk.  Exempel: 

  Den främsta anledningen för att vilja köpa en Quanto är om köparen äger tillgångar i en utländsk marknad där utvecklingen troligtvis kommer att vara positiv avseende tillgången men där den inhemska valutan är volatil eller svag och riskerar att dra ned den potentiella avkastningen. 

  Låt oss säga att vi vill investera i kontrakt vilka följer Nikkei 225 vilket är ett japanskt index men där köpet görs via Stockholmsbörsen. Den underliggande tillgången är då ett kontrakt vilket handlas på den japanska börsen och i en utländsk valuta, Yen. När denna option väl går till lösen kommer den att göra det i svenska kronor och inte i Yen varav valutakursen sedan tidigare är bestämd till ett fast värde.

  Nackdelar med Quanto:
  Nackdelarna med Quanto optioner är relativt få förutom att kostnaden för dem kan ofta äta upp en potentiell avkastning. Det kan även vid tillfällen vara svårt att värdera själva värdet på optionen om valutakurserna mellan två valutor rör sig väldigt mycket.


                                 Risk

  Då villkoren för de exotiska optionerna kan skilja sig relativt mycket från vanliga optioner och mot andra exotiska optioner är det svårt att bedöma risken för individuella värdepapper. 

  Ett genomgående tema är dock att innehavaren tar en stor risk att bli fast med ett värdepapper då marknaden för exotiska optioner beroende på vilken typ de är och vilka tilläggsvillkor som följer dem kan vara väldigt illikvid. Vilket kan betyda att om du äger en option måste du äga den till lösen utan möjlighet till försäljning. 

  Copyright © Alla rättigheter förbehållna